1Koen 2,20

Satz Text
a wa = tō(ʾ)mir
b š(ʾ)ēlā ʾaḥ⁺a[d]t qȧṭan⁺ā ʾanō*kī šō*ʾïlt mi[n] = ʾitt-a = k
c ʾal tašib ʾat pan-ay = [y]
d wa = yō(ʾ)mir l-a = h ha = malk
e šaʾlī
eV ʾimm = ī
f lō(ʾ) ʾašīb ʾat pan-ay = k
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.