1Koen 11,4

Satz Text
a wa = yïhy = ʿi[t]t ziqnat ŠLMH
b naš-a(y) = w hiṭṭū ʾat lïbab = ō ʾaḥ⁺ȧrē ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
c = lō(ʾ) hayā lïbab = ō šalim ʿim[m] YHWH ʾïlō*h-a(y) = w = lïbab DWYD ʾabī = w
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.