1Koen 10,5

Satz Text
a = lō(ʾ) hayā b-a = h ʿōd rūḥ
v = maʾkal šulḥān = ō = mōšab ʿȧbad-a(y) = w = maʿmad m˙šar[rï]t-a = w = malbū*šē = him = mašq-a(y) = w = ʿō*lat = ō
vR ʾȧšr yaʿlǟ bēt YHWH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.