1Koen 10,22

Satz Text
a ʾu̇ny TRŠYŠ = [h]a = malk = [h]a = yam[m] ʿim[m] ʾu̇ny ḤYRM
b ʾaḥ⁺a[d]t = šalō*š šanīm tabō(ʾ) ʾu̇ny TRŠYŠ nō*śē(ʾ)t zahab wa = kasp šin[n]-hab⁺īm = qō*pīm = tu*k⁺ī*y⁺īm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.