1Koen 10,12

Satz Text
a wa = yïʿś ha = malk ʾat ʿïṣē ha = ʾalmuggīm misʿad = bēt YHWH = = bēt ha = malk = kinnō*rōt = nïbalīm = [h]a = šārīm
b lō(ʾ) bā(ʾ) kin ʿïṣē ʾalmuggīm
c = lō(ʾ) nirʾā ʿad ha = yōm ha =
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.