1Chr 29,29

Satz Text
a hinn-a = m kȧtūbīm ʿal dȧbȧrē ŠMWʾL ha = rō*ʾǟ = ʿal dȧbȧrē NTN ha = nabī(ʾ) = ʿal dȧbȧrē GD ha = ḥō*zǟ
aP = dȧbȧrē DWYD ha = malk ha = rī(ʾ)šō*nīm = ha = ʾȧḥrō*nīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.