1Chr 29,22

Satz Text
a wa = yō(ʾ)kïlū
b wa = yištū = pȧnē YHWH = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) = śimḥā gȧdu(w)lā
c wa = yamlīkū šinīt = ŠLMH bin DWYD
d wa = yimšȧḥū = YHWH = nagīd
e = = ṢDWQ = kō*hin
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.