1Chr 29,18

Satz Text
a šu̇mr-a(h) zō(ʾ)t = ʿōlam = yiṣr maḥšȧbōt lïbab ʿamm-i = ka
aV YHWH ʾïlō*hē ʾBRHM YṢḤQ = YŚRʾL ʾȧbō*t-ē =
b = hakin lïbab-a = m ʾil-ē = ka
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.