[ Ps 96 ]

Textanmerkungen: Ps 96

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 96,2c.0 (5) yōmT mlt Mss ʾil yōm.
Ps 96,3a.0 (4) gōyī*mT mlt Mss + ʾat.
Ps 96,4c.0 (1) nōrā(ʾ)T nonn Mss w˙=nōrā(ʾ).
Ps 96,6b.0 (2)T+2 pc Mss w˙=ḥidwā b˙=mȧqō*m=ō.
Ps 96,8c.0 (5) wT pc Mss l˙=pan-a(y)=w, pc Mss l˙=pan-a(y)=w l.=ḥaṣirōt-a(y)=w.
Ps 96,9b.0 (4) wT mlt Mss mil=l˙=pan-a(y)=w.
Ps 96,10a.0 (1) ʾimrūTS > pc Mss.
Ps 96,10b.0 (1) YHWHTS > pc Mss.
Ps 96,12a.0 (2) śadayT pc Mss ha=śadǟ.
Ps 96,12b.0 (3) kul[l]T > pc Mss.
Ps 96,12b.0 (5) yaʿrT2 nonn Mss ha=yaʿr, Ms ha=yȧʿarīm.
Ps 96,13b.0 (1)TS > mlt Mss.
Ps 96,13bI.0 (2) špuṭT nonn Mss + ʾat.