[ Ps 95 ]

Textanmerkungen: Ps 95

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 95,1c.0 (5)T C mlt Mss yišȧʿē=nū.
Ps 95,2b.0 (3) narīʿT pc Mss narīʿ-a(h).
Ps 95,3b.0 (2) malkT pc Mss malk.
Ps 95,4vR1.0 (1) ʾȧšrT > Ms.
Ps 95,4vR1.0 (5) miḥqȧrēT2 marḥaq⁺ē.
Ps 95,6d.0 (1) nibrȧk-a(h)T > 2 Mss, nonn Mss w˙=nibrȧk-a(h).
Ps 95,7b.0 (3) ʿam[m]T+3 Ms ʿamm=ō w˙=ṣō(ʾ)n marʿīt=ō.
Ps 95,10c.0 (1) ʿam[m]T Ms ʿad.