[ Ps 92 ]

Textanmerkungen: Ps 92

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 92,5a.2 (3) kaT C mlt Mss b˙=pu̇ʿalē=ka.
Ps 92,5b.0 (2) maʿśēT 4 QPsb C mlt Mss b˙=maʿśē(h).
Ps 92,7a.0 (3) lō(ʾ)T 4QPsb w˙=lō(ʾ).
Ps 92,10a.0 (1)TS > pc Mss.
Ps 92,10c.0 (1) yitpar[rï]dūT pc Mss Vrs w˙=yitpar[rï]dū.
Ps 92,12b.0 (7) tišmaʿna(h)T Qu šimʿ-a(h).
Ps 92,14x.0 (6) ḥaṣïrōtT pc Mss + bēt.
Ps 92,14x.0 (9) yaprīḥūT2 4QPsb yiprȧḥū.
Ps 92,15a.0 (2) yȧnūbū-nT 4QPsb yȧnū*bū-n.
Ps 92,15a.0 (4) śēbāT2 4QPsb + ṭōbā.
Ps 92,15b.0 (4) yihyūT 4QPsb w˙=hayū.
Ps 92,16b.0 (3) ʿō*lat-a(h)K Q mlt Mss Vrs ʿawlat-a-h.