[ Ps 71 ]

Textanmerkungen: Ps 71

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 71,3a.0 (6) maʿōnT mlt Mss maʿōz.
Ps 71,4aV.0 (2) [y]T pc Mss ʾïlō*hīm.
Ps 71,4a.0 (7) kap[p]T pc Mss w˙=mik=kap[p].
Ps 71,12b.0 (4) ḥīš-a(h)K Q ḥūš-a(h).
Ps 71,13b.0 (1) yiklūT nonn Mss w˙=yiklū.
Ps 71,16a.0 (3) gȧbū*rōtT nonn Mss Vrs b˙=gȧbū*rat.
Ps 71,20vR.0 (3)K Q mlt Mss hirʾīta=nī.
Ps 71,20b.0 (2)K Q mlt Mss t˙ḥayy-i=nī.
Ps 71,20d.0 (2)T mlt Mss w˙=taʿl-i=nū.
Ps 71,22aV.0 (2) [y]T pc Mss ʾïlō*hīm.