[ Ps 70 ]

Textanmerkungen: Ps 70

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 70,4a.0 (1) yašūbūT pc Mss yašummū, Ms yibōšū.
Ps 70,4a.0 (7) ʾō*mïrīmT2 mlt Mss Vrs + l=ī.
Ps 70,5d.0 (2) ʾïlō*hīmT mlt Mss YHWH.
Ps 70,5c.2 (3) kaT mlt Mss tȧšūʿat-i=ka.
Ps 70,6d.0 (2) īT nonn Mss ʿizrat=ī.
Ps 70,6fV.0 (1) YHWHT nonn Mss ʾïlō*h-ay=[y].