[ Ps 68 ]

Textanmerkungen: Ps 68

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 68,2b.0 (1) yapūṣūT mlt Mss w˙=yapūṣū.
Ps 68,3b.0 (1) yō(ʾ)bïdūT pc Mss kin yō(ʾ)bïdū.
Ps 68,4b.0 (1) yïʿlu̇ṣūT mlt Mss w˙=yïʿlu̇ṣū.
Ps 68,4c.0 (2) yaśīśūT pc Mss yaśīśū.
Ps 68,5b.0 (3) ōT pc Mss l˙=šïm=ō.
Ps 68,6x.0 (8) mȧʿōnT pc Mss mim=mȧʿōn.
Ps 68,7c.0 (1) ʾakT pc Mss ʾap.
Ps 68,9a.1 (4) mipT+2 > 2 Mss.
Ps 68,9aR.0 (1)T > pc Mss.
Ps 68,9aR.0 (2) SYNYT2 > pc Mss.
Ps 68,10b.0 (3) hT pc Mss kōnanta.
Ps 68,11a.0 (3) yašȧbūT Ms yišïbū, pc Mss yašūbū.
Ps 68,11b.0 (4) kaT Ms ṭōbat=ka.
Ps 68,13a.0 (1) malȧkēT mlt Mss malʾȧkē.
Ps 68,13b.0 (1) yiddudū-nT > pc Mss.
Ps 68,18a.0 (5) šinʾānT Ms šaʾnan.
Ps 68,19d.0 (2) ʾapT nonn Mss ʾap, Ms ʾak.
Ps 68,23c.0 (3) mȧṣū*lōtT pc Mss b˙=mȧṣū*lōt.
Ps 68,26a.0 (2) šārīmT nonn Mss śar[r]īm.
Ps 68,27x.0 (5) YHWHT mlt Mss ʾȧdō*n-ay=[y].
Ps 68,28b.0 (4) mT Ms b˙=riqmat-a=m.
Ps 68,28c.0 (3) śar[r]ēT pc Mss w˙=śar[r]ē.
Ps 68,29a.0 (3) kaT nonn Mss Vrs ʾïlō*hīm.
Ps 68,31a.0 (7) ʿigȧlēT pc Mss k˙=ʿïgalē.
Ps 68,31b.0 (1) mitrappisT pc Mss mitrappim.
Ps 68,31b.0 (3) raṣṣēT2 pc Mss b˙=rāṣē.
Ps 68,33b.0 (3) [y]T 2 Mss l˙=ʾȧdō*n-ay=[y].
Ps 68,36a.0 (5) kaT mlt Mss mim=miqdaš-i=ka.