[ Ps 65 ]

Textanmerkungen: Ps 65

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 65,4a.0 (5) īT pc Mss min=[h]u(w).
Ps 65,4bP.0 (2)T C pc Mss pȧšʿ-i=nū.
Ps 65,5d.0 (1) yiškunT 2 Mss l˙=šku(w)n.
Ps 65,5d.0 (3) kaT2 pc Mss ḥȧṣir=ka.
Ps 65,11c.0 (2) r˙bībīmT mlt Mss k˙=r˙bībīm.