[ Ps 64 ]

Textanmerkungen: Ps 64

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 64,4vR2.0 (3) mT 2 Mss ḥiṣṣīm.
Ps 64,7a.0 (1) yïḥp˙śūT 2 Mss ḥapȧśū.
Ps 64,7b.0 (1) tam[m]nūT mlt Mss ṭamȧnū.
Ps 64,9b.0 (1) yitnō*dïdūT 2 Mss yitnōdad.
Ps 64,9b.0 (3) rō*ʾē(h)T2 mlt Mss rō*ʾē.
Ps 64,10a.0 (2) yīrȧʾūT mlt Mss wa=yirʾū.