[ Ps 54 ]

Textanmerkungen: Ps 54

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 54,5a.0 (2) zārīmT mlt Mss zē*dīm.
Ps 54,6b.0 (2) [y]T nonn Mss YHWH.
Ps 54,7a.0 (1) yašūbK Q mlt Mss yašīb.
Ps 54,8bV.0 (1) YHWHT > pc Mss.