[ Ps 53 ]

Textanmerkungen: Ps 53

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 53,2d.0 (2) hitʿībūT mlt Mss hitʿībū.
Ps 53,2d.0 (3) ʿawlT2 pc Mss ʿȧlīlā, Ms ʿawō*n.
Ps 53,2e.0 (1) ʾēnT 2 Mss w˙=ʾēn.
Ps 53,4a.0 (3) sāgT Ms sār.
Ps 53,4c.0 (1) ʾēnT Ms w˙=ʾēn.
Ps 53,5a.0 (3) yadȧʿūT Ms yidïʿū, mlt Mss + kul[l].
Ps 53,5c.0 (1) ʾïlō*hīmT nonn Mss YHWH.
Ps 53,6b.0 (1) lō(ʾ)TS > pc Mss.
Ps 53,6c.0 (2) ʾïlō*hīmT 2 Mss YHWH.
Ps 53,7a.0 (5) yȧšū*ʿōtT mlt Mss yȧšūʿat.
Ps 53,7bI.0 (3) ʾïlō*hīmT mlt Mss YHWH.