[ Ps 38 ]

Textanmerkungen: Ps 38

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 38,2b.0 (4) kaT nonn Mss Vrs w˙=ʾal b˙=ḥïmat=ka.
Ps 38,4b.0 (1) ʾēnT pc Mss w˙=ʾēn.
Ps 38,9b.0 (2) nidkētīT pc Mss w˙=nidkē[@]tī.
Ps 38,13a.0 (2) y˙naq[qï]šūT pc Mss wa=y˙baq[qï]šū.
Ps 38,14aR.0 (2) ʾišmaʿT pc Mss yišmaʿ.
Ps 38,16b.0 (1) ʾattāT nonn Mss w˙=ʾattā.
Ps 38,16bV.0 (2) [y]T mlt Mss YHWH.
Ps 38,21bI.0 (3) īK Q mlt Mss rudp=ī.