[ Ps 35 ]

Textanmerkungen: Ps 35

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 35,1b.2 (3) [y]T pc Mss rīb=ī.
Ps 35,2b.0 (5) īT mlt Mss l˙=ʿizrat=ī.
Ps 35,7b.0 (2) ḥapȧrūT 2 Mss ḥirrïpū.
Ps 35,16a.0 (4) maʿōgTS cf G.
Ps 35,22c.0 (1) ʾȧlT sic L, mlt Mss Edd ʾal.
Ps 35,24a.0 (5) kaT nonn Mss k˙=ṣȧdȧqat=ka.