[ Ps 24 ]

Textanmerkungen: Ps 24

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 24,4b.0 (8) īT C mlt Mss Vrs napš=ō.
Ps 24,6a.0 (4) wK Q C mlt Mss dō*rïš-a(y)=w, K dō*riš=ō?
Ps 24,9b.0 (2) śȧʾūT pc Mss Vrs w˙=hinnaśï@ū.