[ Ps 22 ]

Textanmerkungen: Ps 22

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 22,3d.0 (2) lō(ʾ)T pc Mss lō(ʾ).
Ps 22,4x.0 (5) tȧhillōtT pc Mss tȧhillat.
Ps 22,10b.0 (2) īT C pc Mss mibtȧḥ⁺=ī.
Ps 22,10b.0 (3) ʿalT+2 Ms miš=šȧdē.
Ps 22,14x.0 (6) ʾaryē(h)T Ms k˙=ʾaryē(h).
Ps 22,17c.0 (3) ʾȧryT pc Mss Edd kaʾarū, 2 Mss Edd kārū.
Ps 22,22a.0 (2)T C hōšīʿ-a(h).
Ps 22,22b.0 (4) r[ʾ]ēmīmT mlt Mss r(ʾ)ēmīm.
Ps 22,24c.0 (2) gūrūT C pc Mss yȧgūrū.
Ps 22,25b.0 (4) ʿ˙nūtT C panīm.
Ps 22,27d.0 (3) kimT 2 Mss lïbab-a=m.
Ps 22,28c.0 (5) kaT Ms l˙=pan-a(y)=w.
Ps 22,31a.0 (1) zarʿT Ms zarʿ=ī.