[ Ps 20 ]

Textanmerkungen: Ps 20

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 20,4a.0 (4) kaT C nonn Mss minḥōt-ē=ka.
Ps 20,4bP.0 (3) kaT pc Mss w˙=ʿōlō*t-ē=ka.
Ps 20,5a.0 (3) kaT pc Mss + YHWH.
Ps 20,7c.0 (8) gȧbū*rōtT C mlt Mss b˙=gȧbūrat.
Ps 20,8c.0 (5) YHWHT > C pc Mss.