[ Ps 2 ]

Textanmerkungen: Ps 2

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 2,4b.0 (2) [y]T C mlt Mss YHWH.
Ps 2,5b.0 (4) ōT 2 Mss w˙=b˙=ḥïmat=ō.
Ps 2,8b.0 (5) kaT C pc Mss nïḥlatē=ka.
Ps 2,8c.0 (3) kaT Ms + ʿad.
Ps 2,10b.0 (1) hiwwasïrūT C pc Mss hiwwasïdū; Ms + kul[l].
Ps 2,11a.0 (5) yirʾāT Ms b˙=śimḥā.
Ps 2,12e.0 (3) ḥōsēT 2 Mss ḥōsīm.