[ Ps 143 ]

Textanmerkungen: Ps 143

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 143,4a.0 (6) īT C napš=ī.
Ps 143,5b.0 (1) hagītīT nonn Mss w˙=hagītī.
Ps 143,5b.0 (5) kaT2 mlt Mss pu̇ʿulē=ka.
Ps 143,5c.0 (2) maʿśē(h)T nonn Mss b˙=maʿśē(h).
Ps 143,6b.0 (4) ʾarṣT mlt Mss b˙=ʾarṣ.
Ps 143,7c.0 (1) kalȧtāT 2 Mss kī kalȧtā.
Ps 143,9b.0 (2) kaT pc Mss kī ʾil-ē=ka.
Ps 143,9b.0 (3) kissī*tīT2 Ms nastī, Ms ḥasītī.
Ps 143,10c.0 (3) ṭōbāT Ms ha=ṭōbā; Ms b˙=[h]a=ṭōbā.
Ps 143,10d.0 (4) ʾarṣT nonn Mss b˙=ʾurḥ, pc Mss b˙=dark.
Ps 143,11aV.0 (1) YHWHT > 2 Mss.