[ Ps 140 ]

Textanmerkungen: Ps 140

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 140,2b.0 (2) ʾīšT pc Mss w˙=mi[n]=ʾīš.
Ps 140,3b.0 (2) yōmT pc Mss ha=yōm.
Ps 140,9c.0 (1) yarūmūT 2 Mss yarīmū.
Ps 140,10a.0 (5)K Q nonn Mss y˙kassē=m=ō.
Ps 140,11a.0 (1) yamīṭūK Q yimmōṭū, nonn Mss yamū*ṭū.
Ps 140,11b.0 (4) mahmu*rōtT Ms b˙=mȧhūrōt.
Ps 140,13a.0 (1) yadaʿtaK Q mlt Mss Vrs yadaʿtī.
Ps 140,13b.0 (6) mišpaṭT pc Mss w˙=mišpaṭ.