[ Ps 14 ]

Textanmerkungen: Ps 14

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 14,1a.0 (3) m˙naṣṣiḥT pc Mss + mizmōr.
Ps 14,1f.0 (2) ʿȧlīlāT Ms ʿawl.
Ps 14,3a.0 (3) sārT 2 Mss sāg.
Ps 14,3b.0 (1) niʾlaḥūT Ms niʾlaḥ.
Ps 14,3c.0 (1) ʾēnT Ms w˙=ʾēn.
Ps 14,3d.0 (3) ʾȧḥ⁺adTS 2 Mss + e qabr patūḥ gȧrōn-a=m f lȧšōn-a=m yaḥlīqū-n g ḥïmat ʿakšūb taḥt lȧšōn-a=m gR ʾȧšr pī=him ʾalā w˙=mirmā malē(ʾ) h qallū ragȧlē=him hI l˙=špu(w)k dam i mazzal raʿ[ʿ] w˙=pagʿ raʿ[ʿ] b˙=darȧkē=him j w˙=dark šalōm lō(ʾ) yadȧʿū k ʾēn paḥd ʾïlō*hīm l˙=nagd ʿēnē=him.
Ps 14,4a.0 (3) yadȧʿūT pc Mss yidïʿū.
Ps 14,4a.0 (4) kul[l]T2 > 2 Mss.
Ps 14,4b.0 (1) ʾō*kïlēT pc Mss ʾakȧlū.
Ps 14,4c.0 (1) YHWHT 2 Mss ʾïlō*hīm.
Ps 14,5a.0 (3) paḥdTS Ms + lō(ʾ) hayā paḥd.
Ps 14,6a.0 (3) tabīšūT Ms hibīšū.
Ps 14,7a.0 (5) yȧšūʿatT pc Mss yȧšū@ōt.