[ Ps 12 ]

Textanmerkungen: Ps 12

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 12,2c.0 (2) passūT pc Mss pāṣū.
Ps 12,3a.0 (4) ʾit[t]T mlt Mss ʾil.
Ps 12,4b.0 (1) lašōnT Ms w˙=lašōn.
Ps 12,6a.0 (3) ʿȧnī*y⁺īmT pc Mss ʿȧnawīm.
Ps 12,6b.0 (1) yō(ʾ)mïrT Seb ʾamar.
Ps 12,8a.0 (2) mT pc Mss tišmu̇r-i=nū.
Ps 12,8b.0 (2) [h]u(w)T nonn Mss tiṣṣu̇r-i=nū.
Ps 12,9aI.0 (2) rū*mT pc Mss b˙=rū*m.