[ Ps 105 ]

Textanmerkungen: Ps 105

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Ps 105,3b.0 (3) m˙baq[qï]šēT+2 Qu m˙baqqiš rȧṣōn=ō.
Ps 105,5a.2 (6) wT mlt Mss pī=hu(w).
Ps 105,6aV1.0 (2) ʾBRHMT nonn Mss YŚRʾL.
Ps 105,6aV1.0 (4) ōT2 Qu ʿȧbad-a(y)=w.
Ps 105,6aV2.0 (4) wT Qu 2 Mss bȧḥīr=ō.
Ps 105,7v.0 (1) hū(ʾ)T Qu kī hū(ʾ).
Ps 105,8a.0 (1) zakarT pc Mss zikrū.
Ps 105,9vR.0 (3) ʾit[t]T Qu ʿim[m].
Ps 105,9v.0 (3) ōT Qu šȧbūʿat=ō.
Ps 105,9v.0 (5) YŚḤQT2 C nonn Mss l˙=YṢḤQ.
Ps 105,10b.0 (2) YŚRʾLT nonn Mss w˙=l˙=YŚRʾL.
Ps 105,11vI.0 (2) (ʾ)murT > Ms.
Ps 105,11a.0 (2) kaT Qu l˙=kim.
Ps 105,11a.0 (4) ʾatT2 > pc Mss.
Ps 105,12aIP13a.0 (3) mT C mlt Mss b˙=hyōt=kim.
Ps 105,13b.0 (2) mamlakāT pc Mss w˙=mim=mamlakā.
Ps 105,14a.0 (3) ʾadamT nonn Mss ʾīš, pc Mss l˙=ʾīš.
Ps 105,15b.0 (4) [y]T C mlt Mss w˙=b˙=nȧbīʾ-ay=[y].
Ps 105,16b.0 (1) kul[l]T pc Mss w˙=kul[l].
Ps 105,18a.0 (6) wK Q C mlt Mss ragl=ō.
Ps 105,18b.0 (4) ōT Ms b˙=napš=ō.
Ps 105,22vI.0 (7) ōT 2 Mss Vrs k˙=napš=ō.
Ps 105,26a.0 (5) ʾHRNT pc Mss w˙=ʾHRN.
Ps 105,27b.0 (2) mō*pïtīmT Ms w˙=mō*pït-a(y)=w.
Ps 105,28c.0 (6) ō(w)K Q C mlt Mss dȧbar=ō, K dȧbar-a(y)=w?
Ps 105,30x.0 (1) šaraṣT Qu šarȧṣā.
Ps 105,34c.0 (2) ʾēnT pc Mss ʾēn.
Ps 105,36x.0 (7) mT C mlt Mss b˙=MṢR-aym, pc Mss MṢR-aym.
Ps 105,37a.0 (7) zahabT pc Mss w˙=b˙=zahab.
Ps 105,40b.0 (2) yabē*(ʾ)T pc Mss wa=yabō*(ʾ).
Ps 105,40b.0 (3) śȧlwT2 Qu mlt Mss śalīw.
Ps 105,40c.0 (3) šamaymT 2 Mss miš=šamaym.
Ps 105,45c.0 (1) hal[lï]lūT+2 nonn Mss hal[lï]lū=YH.