[ Num 32 ]

Textanmerkungen: Num 32

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Num 32,1a.0 (11) GDT Sam + w˙=l˙=ḥïṣy šibṭ ha=MNŠH.
Num 32,2a.0 (7) RʾWBNT Sam + w˙=ḥïṣy šibṭ ha=MNŠH.
Num 32,3P.0 (13) ŚBMT Sam w˙=ŚBMH.
Num 32,5d.0 (1) ʾalT Sam w˙=ʾal.
Num 32,6a.0 (10) RʾWBNT Sam + w˙=ḥïṣy šibṭ ha=MNŠH.
Num 32,7a.0 (3) tȧnūʾū-nK Q tȧnī@ū-n; Sams tanī@ū.
Num 32,14aI.0 (8) ʾilT Sam ʿal.
Num 32,16c.0 (6)T mlt Mss Sam l˙=miqnē=nū.
Num 32,18aI.0 (2) hitnaḥ[ḥ]ilT Sam hitnaḥ[ḥ]ïlū.
Num 32,18aI.0 (5) ʾīšT2 Sam + ʾat.
Num 32,19b.0 (10) YRDNT mlt Mss Sam l˙=[h]a=YRDN.
Num 32,20c.0 (1) ʾimT nonn Mss Sams w˙=ʾim.
Num 32,22b.0 (3) tašū*būT Sam tȧšūbū-n.
Num 32,22c.0 (3) nȧqī*y⁺īmT Sam nȧqūyīm; Sams nȧqū@īm.
Num 32,23c.0 (4) kimT Sam ḥaṭṭ(ȧʾ)ōt=kim.
Num 32,24b.0 (5) kimT mlt Mss Sam l˙=ṣō(ʾ)n=kim.
Num 32,24c.0 (7) tïʿśūT Sam tïʿśū-n.
Num 32,25a.0 (2) yō(ʾ)mirT Seb nonn Mss Sam wa=yō(ʾ)mïrū.
Num 32,25a.0 (7) RʾWBNT2 Sam + w˙=ḥïṣy šibṭ ha=MNŠH.
Num 32,26x.0 (2)T mlt Mss ṭappē=nū.
Num 32,26x.0 (4)T2 Sam w˙=našē=nū.
Num 32,26x.0 (6)T3 mlt Mss Sam miqnē=nū, Ms Sam w˙=miqnē=nū.
Num 32,29b.0 (7) RʾWBNT Sam + w˙=ḥïṣy šibṭ ha=MNŠH.
Num 32,31a.0 (7) RʾWBNT Sam + w˙=ḥïṣy šibṭ ha=MNŠH.
Num 32,31bPc.0 (1) ʾȧtT 2 Mss + kul[l].
Num 32,32a.0 (1) naḥnūT Sam ʾȧnaḥnū.
Num 32,32a.0 (7) ʾarṣT2 Seb ʾarṣ-a-h.
Num 32,33x.0 (17) MNŠHT Sam ha=MNŠH.
Num 32,33x.0 (34) ʾarṣT2 Sam ʾarṣ.
Num 32,35v.0 (4) ŠWPNT Sam ŠPYM.
Num 32,37x.0 (9) ʾLʿLʾT nonn Mss Sam ʾLʿLH.
Num 32,38v.0 (6) BʿLT+2 Sams BʿLMWN.
Num 32,39c.0 (2) yōrišT Sam wa=yōrīšū.