[ Neh 2 ]

Textanmerkungen: Neh 2

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Neh 2,8bI.2 (3) ḥōmatT Ms w˙=l˙=ḥōmōt.
Neh 2,13b.0 (5) ḥōmō*tT nonn Mss b˙=ḥōmat.
Neh 2,13bR.0 (3) m˙pur[r]a(w)ṣīmK Q him pȧrūṣīm.
Neh 2,16d.0 (20) ʿō*śē(h)T mlt Mss ʿō*śē.
Neh 2,16d.0 (23) ʿadT2 nonn Mss ʿal.