[ Neh 12 ]

Textanmerkungen: Neh 12

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Neh 12,3v.0 (1) ŠKNYHT 2 Mss ŠBNYH.
Neh 12,4v.0 (2) GNTWYT mlt Mss GNTWN.
Neh 12,8c.0 (2) huy⁺˙dōtT pc Mss huyy˙dūt.
Neh 12,9x.0 (4) ʿNWK Q pc Mss w˙=ʿNY.
Neh 12,9x.0 (6) himT pc Mss w˙=ʾȧḥē=him.
Neh 12,10c.0 (2) ʾLYŠYBT nonn Mss + hōlīd.
Neh 12,12a.0 (6) kō*hïnīmT Ms ha=kō*hïnīm.
Neh 12,14a.0 (2) MLWKYK Q mlt Mss l˙=MLYKW.
Neh 12,14b.0 (2) ŠBNYHT pc Mss l˙=ŠKNYH.
Neh 12,16a.0 (2) ʿDYʾK Q l˙=ʿDWʾ.
Neh 12,17b.0 (2) MNYMYNT pc Mss l˙=MYMYN.
Neh 12,17c.0 (2) MWʿDYHT pc Mss l˙=MʿDYH.
Neh 12,20b.0 (3) ʿBRT pc Mss ʿBD.
Neh 12,22a.0 (13) ʾabōtT nonn Mss ha=ʾabōt.
Neh 12,24bI2.0 (4) miṣwatT pc Mss k˙=miṣwat.
Neh 12,27a.0 (11) kul[l]T pc Mss b˙=kul[l].
Neh 12,27aII.0 (8) tōdōtT pc Mss Vrs b˙=tōdōt.
Neh 12,27aII.0 (16) kinnō*rōtT2 pc Mss w˙=kinnō*rōt.
Neh 12,28x.0 (3) bȧnēT pc Mss min.
Neh 12,38a.0 (9) mō(wʾ)lT 2 Mss l˙=mōl.
Neh 12,39v.0 (13) ʿalT Seb w˙=ʿad.
Neh 12,43e.0 (6) raḥu(w)qT pc Mss ʿad (l˙=)mi[n]=raḥu(w)q.
Neh 12,44aI.0 (6) śȧdēT pc Mss Vrs l˙=śar[r]ē.
Neh 12,44aI.0 (11) tōrāT2 nonn Mss ha=tōdā.
Neh 12,45x.0 (19) ŠLMHT mlt Mss Vrs w˙=ŠLMH.
Neh 12,46x.0 (9) rō(ʾ)šK Q nonn Mss rā(ʾ)šē.
Neh 12,46x.0 (6) ʾSPT Ms ʾSP.