[ Neh 11 ]

Textanmerkungen: Neh 11

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Neh 11,2a.0 (2) y˙bar[r]ïkūT pc Mss + ʾat.
Neh 11,12a.0 (4) ʿō*śēT nonn Mss ʿō*śē(h).
Neh 11,13a.0 (4) ʿZRʾLT nonn Mss ʿZRYʾL.
Neh 11,17b.0 (14) YDYTWNK Q mlt Mss YDWTWN.
Neh 11,25x.0 (27) YQBṢʾLT mlt Mss w˙=b˙=QBṢʾL.
Neh 11,31x.0 (2) bȧnēT pc Mss w˙=mib=bȧnē.
Neh 11,36x.0 (8) BNYMYNT pc Mss w˙=BNYMYN.