[ Mich 1 ]

Textanmerkungen: Mich 1

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Mich 1,2c.0 (2) yïhyT Qu YHWH.
Mich 1,2c.0 (4) [y]T2 > 2 Mss.
Mich 1,2c.0 (5) YHWHT3 Qu yihyǟ.
Mich 1,3c.0 (4) bāmōt-ēK Q bu̇mtē.
Mich 1,3c.0 (5) ʾarṣT Qu ha=ʾarṣ.
Mich 1,5c.0 (1)T Qu w˙=mah.
Mich 1,8c.0 (2) šēlalK Q mlt Mss šōlal.
Mich 1,8c.0 (1) ʾi(y)lïk-a(h)T mlt Mss ʾilïk-a(h).
Mich 1,10c.0 (5) hitpallaštīK Q Qu hitpallïšī, Mur hitpallïšū.
Mich 1,15a.0 (4) ʾabī[ʾ]T nonn Mss ʾabī(ʾ).