[ Gen 7 ]

Textanmerkungen: Gen 7

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Gen 7,1a.0 (3) YHWHT 2 Mss Sam ʾïlō*hīm.
Gen 7,2a.0 (12) ʾīšT Sam zakar.
Gen 7,2a.0 (15) ōT2 Sam nȧqibā.
Gen 7,3a.0 (5) šamaymT Sam + ha=ṭahu(w)r.
Gen 7,8a.2 (6) kul[l]T Sam w˙=mik=kul[l].
Gen 7,9a.0 (4) ʾïlō*hīmT Ms Sam YHWH
Gen 7,11aP.0 (3) ši[š]šT Sam ha=ši[š]š.
Gen 7,23c.0 (2) yiššaʾirT L ohne Dagesch nach wa=.