[ Dt 18 ]

Textanmerkungen: Dt 18

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Dt 18,1b.0 (1) ʾiš⁺ēT pc Mss Sams ʾiš⁺ē(h).
Dt 18,3a.0 (8) ʾit[t]T Seb min.
Dt 18,4x.0 (3) kaT Sams dȧganē=ka.
Dt 18,5aI.0 (2) ʿmudT Sam + l˙=pȧnē YHWH ʾïlō*hē=ka.
Dt 18,5aII.0 (2) šar[r]itT Sam (w˙=)l˙=šar[r]ït=ō.
Dt 18,5aII.0 (3)T+2 Sam b˙=šïm=ō.
Dt 18,6a.0 (7) ʾaḥ⁺adT Sam mi[n]=ʾaḥ⁺a[d]t.
Dt 18,8x.0 (4) yō(ʾ)kilūT Sams yō(ʾ)kil.
Dt 18,10x.0 (18) m˙naḥ[ḥ]išT pc Mss Sam m˙naḥ[ḥ]iš.
Dt 18,10x.0 (20) m˙kaššipT2 Sam m˙kaššip.
Dt 18,11v.0 (2) ḥō*birT Sam ḥō*bir.
Dt 18,11v.0 (5) šō*ʾilT2 Sam šō*ʾil.
Dt 18,12a.0 (3) YHWHT pc Mss Sam + ʾïlō*hē=ka.
Dt 18,12b.0 (11) mōrīšT+2 Ms Sam mō(*)rīš-a=m.
Dt 18,14aR.0 (2) ʾattāT+2 Sam ʾattim yōrïšīm.
Dt 18,14a.2 (2) m˙ʿō*nïnīmT Sam ha=m˙ʿō*nïnīm.
Dt 18,14a.2 (5) qō*sïmīmT2 Sam ha=qō*sïmīm.
Dt 18,15a.0 (2) miqT+2 Sam miq=qarb ʾaḥ⁺ē=ka.
Dt 18,16a.0 (2) ʾō[ʾ]sipT pc Mss Sam ʾō[@]sī(*)p.
Dt 18,16b.0 (4) ʾišT Sam ʾiš⁺=ō.
Dt 18,17c.0 (1) ʾȧšrT pc Mss ʾȧt ʾȧšr, pc Mss ʾȧt kul[l] ʾȧšr.
Dt 18,18a.0 (1) nabī(ʾ)T Qu nabī(ʾ).
Dt 18,18a.0 (7) ʾȧḥēT+2 Qu ʾȧḥē=hima(h) ka-mō=ka(h).
Dt 18,18a.0 (4) himT2 Qu la(ʾ)=him.
Dt 18,18b.0 (7) wT Qu b˙=pī=hū.
Dt 18,18c.0 (1)T+2 Qu w˙=y˙dabbir ʾïl-ē=hima(h).
Dt 18,19bPR.0 (6) [y]T Sam dȧbar-a(y)=w.
Dt 18,19bPRR.0 (2) y˙dabbirT Qu + ha=nabī(ʾ).
Dt 18,21b.0 (1) ʾē-ka(h)T Sam ʾē-k.
Dt 18,21b.0 (2) nidïʿT2 Sam nōdaʿ.
Dt 18,22b.0 (2) lō(ʾ)T pc Mss Sam lō(ʾ).
Dt 18,22f.0 (2) tagūrT Ms tȧgūrū.