[ Dt 14 ]

Textanmerkungen: Dt 14

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
Dt 14,2b.0 (5) YHWHT nonn Mss Sam + ʾïlō*hē=ka.
Dt 14,3x.0 (2) tō(ʾ)kïlT Sam tō(ʾ)kïlū.
Dt 14,4a.1 (1) zō(ʾ)tT 2 Mss Sam w˙=zō(ʾ)t.
Dt 14,4aR.0 (2) tō(ʾ)kilūT Ms tō(ʾ)kil.
Dt 14,4a.2 (2) śē(h)T2 Sam w˙=śē(h).
Dt 14,4a.2 (3) kȧśabīmT3 nonn Mss kȧbaśīm.
Dt 14,5v.0 (7) ʾaqqōT 2 Mss Sam ʾaqqō.
Dt 14,5v.0 (11) t(ʾ)ōT2 Sam t(ʾ)ō.
Dt 14,6aP.0 (2) kul[l]T C Sam kul[l].
Dt 14,7a.0 (7) maʿlēT pc Mss Sams mim=maʿlē(h).
Dt 14,7a.0 (16) šȧsūʿāT2 > Sam.
Dt 14,7b.0 (2) maʿlē(h)T nonn Mss Sam maʿlē.
Dt 14,8b.0 (2) lō(ʾ)TS Sam w˙=šō*sïʿ šasʿ parsa w˙=hū(ʾ) gir[r]ā lō(ʾ) yaqūr (/yiggōr).
Dt 14,9a.0 (1) ʾatT Sam w˙=ʾat.
Dt 14,12a.2 (2) našrT Sam ʾat ha=našr.
Dt 14,12a.2 (5) parsT2 Sam w˙=ʾat ha=pars.
Dt 14,12a.2 (8) ʿuzn(i)y⁺āT3 Sam w˙=ʾat ha=ʾuzn(i)y⁺ā.
Dt 14,13v.0 (3) raʾāT pc Mss w˙=ha=raʾā, Sam w˙=ʾat ha=raʾā.
Dt 14,13v.0 (10) dayyāT2 > pc Mss C Sam.
Dt 14,15v.0 (13) šaḥpT SamMs ha=šaʾp.
Dt 14,15v.0 (14)T+3 Sam l˙=mīn=ō w˙=ʾat ha=niṣ[ṣ].
Dt 14,16v.0 (1) ʾatT mlt Mss C Sam w˙=ʾat.
Dt 14,16v.0 (10) tinšamtT2 Sam w˙=ʾat ha=tinšamt.
Dt 14,17v.0 (3) qaʾatT Sam w˙=ʾat ha=qahat.
Dt 14,18v.0 (3) ḥ˙sīdāT Sam w˙=ʾat ha=ḥ˙sīdā.
Dt 14,18v.0 (6) ʾȧnapāT2 Sam w˙=ʾat ha=ʾȧnapā.
Dt 14,18v.0 (12) dūkīpatT3 Sam w˙=ʾat ha=dū(*)gī(*)pat.
Dt 14,18v.0 (15) ʿȧṭallipT4 Sam w˙=ʾat ha=ʿȧṭallip.
Dt 14,19b.0 (2) yi[ʾ]ʾakilūT 2 Mss C yi[ʾ]ʾakil, Sam tō(ʾ)kïlū mi[n]=him.
Dt 14,21d.0 (2) makō*rT Sam makȧrā.
Dt 14,22x.0 (9) yō*ṣē(ʾ)T Sam yōṣē(ʾ).
Dt 14,22x.0 (13) šanāT2 pc Mss b˙=šanā.
Dt 14,23a.1 (2) ʾakaltaT Sam w˙=ʾȧkalt=ō.
Dt 14,23a.2 (3) kaT2 Sams dȧganē=ka.
Dt 14,23bI.0 (6) kaT Qu ʾïlō*hē=ka(h).
Dt 14,24a.0 (3) yirbǟT Seb tirbǟ.
Dt 14,24bI.0 (2) ōT Qu l˙=śē[@]t=ō.
Dt 14,24c.0 (1)T Qu kī(ʾ).
Dt 14,24cRI.0 (2) śūmT Sam l˙=šakkin ʾat.
Dt 14,24d.0 (6) kaT Qu ʾïlō*hē=ka(h).
Dt 14,25a.0 (2) natatta(h)T C w˙=natatta.
Dt 14,26a.2 (11) yaynT pc Mss b˙=[h]a=yayn.
Dt 14,27aPR.0 (4) kaT Ms b˙=šaʿr=ka.
Dt 14,27b.0 (4) ōT SamW l-a=h.
Dt 14,28b.0 (2) hin⁺aḥtaT Sam hinnaḥt=ō.
Dt 14,28b.0 (5) kaT2 C b˙=šaʿr=ka.
Dt 14,29e.0 (12) kaT nonn Mss yadē=ka.