[ 1Koen 21 ]

Textanmerkungen: 1Koen 21

Stellenangabe Token Sigle Textanmerkung
1Koen 21,2f.0 (1) ʾimT Ms w˙=ʾim.
1Koen 21,8c.1 (4) sïparīmK Q mlt Mss sïparīm.
1Koen 21,8c.1 (7) zȧqinīmT L ohne, mlt Mss Edd mit Dagesch nach Atk.
1Koen 21,15h.0 (1)T pc Mss + ʾim.
1Koen 21,19aI.0 (2) (ʾ)murT > pc Mss.
1Koen 21,21a.0 (3) mibī[ʾ]K Q mlt Mss mibī(ʾ).
1Koen 21,22a.0 (17) ʾilT Ms ʿal.
1Koen 21,23b.0 (7) ḥē*lT pc Mss b˙=ḥilq.
1Koen 21,24b.0 (3) mē*tT mlt Mss + l=ō.
1Koen 21,27f.0 (2) y˙hallikT pc Mss wa=yithallik.
1Koen 21,29d.0 (2) ʾabī[ʾ]K Q mlt Mss ʾabī(ʾ).