Version: R4

Stelle Änderung Datum
Gen 3,13b ʿaśīt (nicht ʿaśīta) 19.5.99
Gen 16,8aV bV 21.7.98
Gen 24,48cRI ʾȧḥī (nicht ʾȧḥī=[y]) 1.7.02
Gen 39,9e ha=gȧdulā (nicht ha=gadulā) 31.8.99
Gen 41,50bR 50aR 2.12.02
Gen 49,28bR c 11.9.00
Gen 49,28c d 11.9.00
Gen 49,28dR eR 11.9.00
Gen 49,28d e 11.9.00
Gen 50,14bI1 aI1 25.6.02
Gen 50,14bI2 aI2 25.6.02
Ex 4,26c zu b 1.8.00
Ex 9,18aR aRI hiwwasïd-a=[h] 7.7.98
Ex 9,18aR w˙=ʿad... 7.7.98
Ex 19,19b zu a 5.8.98
Ex 19,19c b 5.8.98
Ex 19,19d c 5.8.98
Ex 25,22bR bR1 1.8.00
Ex 25,22c zu b 1.8.00
Ex 25,22cR bR2 1.8.00
Ex 25,32v a w˙=šiššā... 1.8.00
Ex 25,32v b šȧlō*šā... 1.8.00
Ex 25,32v c w˙=šȧlō*šā... 1.8.00
Ex 25,35v a w˙=kaptō*r... 16.6.98
Ex 25,35v b w˙=kaptō*r... 16.6.98
Ex 25,35v c w˙=kaptō*r... 16.6.98
Ex 32,33cP zu bPc 11.9.00
Ex 32,33d c 11.9.00
Ex 33,11e zu d 8.8.00
Ex 34,22a+b 22 (ein Satz) 9.3.98
Lev 7,34b w˙=l˙=ban-a(y)=w (nicht w˙=l˙=bȧn-a(y)=w) 27.9.99
Lev 11,7vv ha=ḥu̇zīr (nicht ha=ḥ˙zīr) 27.9.99
Lev 11,13b.2 a.2 6.9.00
Lev 14,22a b w˙=ha=ʾȧḥ⁺ad... 1.12.98
Lev 21,10a mi[n]=ʾȧḥ⁺-a(y)=w (nicht mi[n]=ʾaḥ⁺-a(y)=w) 28.9.99
Lev 25,48c mi[n]=ʾȧḥ⁺-a(y)=w (nicht mi[n]=ʾaḥ⁺-a(y)=w) 28.9.99
Lev 27,33d w˙=hayā 9.3.98
Lev 27,33e hū(ʾ) w˙=tȧmūrat=ō... 9.3.98
Num 1,3aV zu a 11.3.98
Num 9,17a aIP 8.12.98
Num 9,17a a w˙=ʾaḥ⁺ȧrē... 8.12.98
Num 20,8b bV ʾattā... 11.3.98
Num 25,3a BʿL (nicht baʿl) 5.10.99
Num 25,5b BʿL (nicht baʿl) 5.10.99
Num 28,3b.2 c 30.8.00
Num 31,26 a śā(ʾ)... 11.3.98
Num 31,26 aV ʾattā... 11.3.98
Num 34,19v a 30.8.00
Num 34,19v b l˙=maṭṭē(h)... 30.8.00
Num 34,20v 20 30.8.00
Num 34,21v 21 30.8.00
Num 34,22v 22 30.8.00
Num 34,23v 23 30.8.00
Num 34,24v 24 30.8.00
Num 34,25v 25 30.8.00
Num 34,26v 26 30.8.00
Num 34,27v 27 30.8.00
Num 34,28v 28 30.8.00
Dt 14,8va ha=ḥu̇zīr (nicht ha=ḥ˙zīr) 23.9.99
Dt 20,11f zu e 22.12.98
Dt 20,11g f 22.12.98
Dt 28,56aPRI1 56aPRI 22.12.98
Dt 34,6a BYT (nicht bēt) 5.10.99
Jos 5,9b ḥarpat (nicht ḥȧrpat) 27.9.99
Jos 9,1aIR aI.2 ha=ḤT-ī... 6.9.00
Jos 22,17aR mim-min=[h]u(w) (nicht mim-min=(h)u(w)) 22.9.99
Jos 22,25a bēn-i=nū (nicht bēni=nū) 15.6.98
Ri 4,14e f w˙=ʿȧśart... 9.3.98
Ri 6,4bI zu 4b 2.6.98
Ri 6,22dJ d 6.9.00
Ri 11,35dJ d 6.9.00
Ri 16,31a ʾȧḥ⁺-a(y)=w (nicht ʾaḥ⁺-a(y)=w) 28.9.99
Ri 21,5c zu b 11.9.00
Ri 21,5d c 11.9.00
Ri 21,5e d 11.9.00
Ri 21,5eI dI 11.9.00
Ri 21,5f e 11.9.00
1Sam 6,11 ṭu̇ḥō*rē=him (nicht ṭu̇ḥurē=him) 31.3.98
1Sam 6,17a ṭu̇ḥō*rē (nicht ṭu̇ḥurē) 31.3.98
1Sam 6,17a.1 a 6.8.02
1Sam 6,17a.2 b l˙=ʾŠDWD... 6.8.02
1Sam 6,17a.2 c l˙=ʿZ-ā... 6.8.02
1Sam 6,17a.2 d l˙=ʾŠQLWN... 6.8.02
1Sam 6,17a.2 e l˙=GT... 6.8.02
1Sam 6,17a.2 f l˙=ʿQRWN... 6.8.02
1Sam 10,14d dI 16.3.99
1Sam 15,22c bI 24.8.01
1Sam 15,22d cI 24.8.01
1Sam 15,22d c miz=zabh... 24.8.01
1Sam 15,22e dI 24.8.01
1Sam 15,22e d min[n]=hilb... 24.8.01
1Sam 20,21e mim-m[ïk]=ka (nicht mim-m[ik]=ka) 22.9.99
1Sam 20,22b mim-m[ïk]=ka (nicht mim-m[ik]=ka) 22.9.99
1Sam 20,37d mim-m[ïk]=ka (nicht mim-m[ik]=ka) 22.9.99
1Sam 26,22cV zu c 24.8.99
1Sam 30,14a b w˙=ʿal ʾȧšr l˙=YHWDH 23.12.98
1Sam 30,14a w˙=ʿal nagb KLB 23.12.98
1Sam 30,14b c 23.12.98
1Sam 28,17c Anmerkung: mi[n]=ʿalē=ka statt maʿlē=ka 29.8.01
2Sam 3,33c cI 23.8.01
2Sam 3,33c c yamūt... 23.8.01
2Sam 4,12c ragȧlē=him (nicht rȧgȧlē=him) 27.9.99
2Sam 6,5 w˙=b˙=m˙naʿnïʿīm (nicht w˙=b˙=m˙naʿnȧʿīm) 21.4.98
2Sam 13,13a ḥarpat (nicht ḥȧrpat) 27.9.99
2Sam 16,5e zu d 26.4.99
2Sam 19,25dI zu d 26.4.99
1Koen 3,17aJ bJ 21.7.98
1Koen 3,17aV bV 21.7.98
1Koen 3,17a b 21.7.98
1Koen 3,17b c 21.7.98
1Koen 3,18aI zu a 29.8.99
1Koen 4,2a.1 a 12.8.02
1Koen 4,2a.2 b 12.8.02
1Koen 5,14aR2 aR 1.2.99
1Koen 9,19v ha=miskȧnōt (nicht ha=misk˙nōt) 1.4.98
1Koen 11,2b a 1.2.99
1Koen 11,2c b 1.2.99
1Koen 11,2d c 1.2.99
1Koen 11,2e d 1.2.99
1Koen 18,46cI zu 46c 2.6.98
2Koen 3,5a aI k˙=mōt... 23.8.01
2Koen 6,11e f miš=ša=la=nū 23.12.98
2Koen 6,11e e ʾil... 23.12.98
2Koen 19,19c cV YHWH... 2.3.99
2Koen 19,19c c ʾïlō*hīm... 2.3.99
2Koen 24,12bI zu b 30.8.99
2Koen 25,1aI zu a 30.8.99
Jes 1,4aJ a 6.9.00
Jes 1,24bJ zu a 6.9.00
Jes 2,16v ḥimdā (nicht ḥamdā) 11.7.00
Jes 5,14d zu c 6.9.00
Jes 5,14d w˙=ʿaliz b-a=h 6.9.00
Jes 5,12a wa=nabl (nicht wa=nïbl) 30.3.98
Jes 8,20aR b 13.7.98
Jes 24,17a ʿal-ē=ka (nicht ʿȧl-ē=ka) 22.9.99
Jes 25,10b bI k˙=hiddūš... 23.8.01
Jes 28,25aJ a 6.9.00
Jes 30,19aJ a 6.9.00
Jes 36,5c zu b 6.9.00
Jes 36,5d c 6.9.00
Jes 36,5e d 6.9.00
Jes 37,27d,e,f zu c 5.1.01
Jes 37,34bI bJ 30.7.99
Jes 38,20aV a 28.9.99
Jes 38,20a aI 28.9.99
Jes 51,17cVR ḥïmat=ō (nicht ḥimat=ō) 29.8.01
Jes 57,16d zu c: w˙=nȧšamōt 11.3.98
Jes 57,16d cR ʾȧnī 11.3.98
Jes 58,13b c l˙=qȧdu(w)š... 6.9.00
Jes 58,13c d 6.9.00
Jes 58,13cI1 dI1 6.9.00
Jes 58,13cI2 dI2 6.9.00
Jes 58,13cI3 dI3 6.9.00
Jes 60,5e ʿal-ay=k (nicht ʿal-a(y)=k) 23 9.99
Jes 63,1b zu a 11.9.00
Jes 63,1c b 11.9.00
Jes 63,1d c 11.9.00
Jes 63,1d e rabb... 27.8.01
Jes 63,1dI eI 27.8.01
Jes 63,7a zu aR2: w˙=k˙=rub[b]... 11.3.98
Jes 64,1aI aI1 k˙=qduḥ... 24.8.01
Jes 64,1aI aI2 l˙=hōdīʿ... 24.8.01
Jes 65,4c ha=ḥu̇zīr (nicht ha=ḥ˙zīr) 23.9.99
Jes 66,3c ḥu̇zīr (nicht ḥ˙zīr) 23.9.99
Jes 66,17a ha=ḥu̇zīr (nicht ha=ḥ˙zīr) 23.9.99
Jer 2,11cR d 7.7.98
Jer 3,21d c 8.8.00
Jer 9,25a b w˙=kul[l]... 20.10.98
Jer 10,23b c lō(ʾ) l˙=ʾīš... 30.8.00
Jer 10,23bI cI 30.8.00
Jer 14,13c d w˙=raʿab... 30.8.00
Jer 15,10e m˙qal[lï]l-ū=nī (nicht m˙qal[lï]lū=nī) 10.2.98
Jer 18,11aJ zu a 30.8.00
Jer 23,36b l˙=ʾīš (nicht l˙=ʾiš) 30.8.00
Jer 25,31dJ cJ 30.8.00
Jer 27,3a.b 3x 20.10.98
Jer 31,38aI aJ 30.7.99
Jer 40,7cR d 10.2.99
Jer 42,5b ba=nū (nicht b-a=nū) 22.9.99
Jer 43,3a ba=nū (nicht b-a=nū) 22.9.99
Jer 44,14c b 17.3.03
Jer 44,14d c 17.3.03
Jer 44,17aI1 aRI1 24.8.01
Jer 44,17aI2 aRI2 24.8.01
Jer 46,23aI aJ 30.7.99
Jer 48,9d zu c 6.9.00
Jer 50,2h BL (nicht bē*l) 4.8.98
Jer 50,31a aV zadōn 6.9.00
Jer 51,44a BL (nicht bē*l) 4.8.98
Ez 12,21b aI 22.9.99
Ez 13,3bR1 bR 9.3.98
Ez 13,3bR2 c 9.3.98
Ez 14,2b aI 22.9.99
Ez 14,11c l=ī (nicht l˙=ī) 22.9.99
Ez 16,36aIP 36bIP 16.3.99
Ez 16,36b c 16.3.99
Ez 16,36bR cR 16.3.99
Ez 16,48c zu b 11.3.98
Ez 16,48d c 11.3.98
Ez 21,31b hasi(y)r (nicht hasīr) 3.2.98
Ez 23,1aJ aI 22.9.99
Ez 32,2cV zu c 8.8.00
Ez 35,12bR1 bRI 22.9.99
Ez 36,33bIP bP 24.8.01
Ez 38,9cV zu c 9.3.98
Ez 48,22b a 22.6.98
Hos 10,1c cI 23.8.01
Hos 10,1c c hirbā... 23.8.01
Hos 10,1d dI 23.8.01
Hos 10,1d d hēṭībū... 23.8.01
Am 8,14a b˙=ʾašmat (nicht b˙=ʾašȧmat) 12.7.00
Am 9,7b c w˙=PLŠT-ī*y⁺īm˙˙˙ 15.11.98
Am 9,7b d w˙=ʾRM˙˙˙ 15.11.98
Ob 1,11d a 7.7.98
Mich 1,14aV zu a 22.6.89
Mich 2,10cI dI b˙=ʿȧbūr ṭumʾā 19.5.99
Mich 2,10cI d t˙ḥabbil 19.5.99
Mich 2,10d e 19.5.99
Nah 3,11b tïh[y]ī (nicht tïhy) 29.4.98
Zef 3,1aJ zu a 11.9.00
Sach 2,11aJ a 11.9.00
Sach 2,11aV aV1 11.9.00
Sach 2,11aV aV2 11.9.00
Sach 8,3d w˙=niqrȧʾā (nicht w˙=niqrȧʾ-a(h)) 5.5.98
Sach 12,10e eI k˙=hamir[r]... 24.8.01
Ps 29,6b LBNWN zu a 6.9.00
Ps 36,4bI bI1 24.8.01
Ps 36,4bII bI2 24.8.01
Ps 40,13d miś=śȧʿȧrōt (nicht miś=śïʿȧrōt) 21.4.98
Ps 44,23b ṭibḥā (nicht ṭȧbḥā) 12.7.00
Ps 45,3a yupyapīta (nicht yup[y]-yapīta) 30.3.98
Ps 50,21dI zu d 24.8.01
Ps 55,16a yaš⁺īmawt (nicht yaš⁺ī[ʾ]-mawt) 28.4.98
Ps 57,6a b ʿal kul[l]... 22.6.98
Ps 62,10c zu d 6.9.00
Ps 64,7d zu c 6.9.00
Ps 69,23 a yïhy... 24.11.98
Ps 69,23 b w˙=l˙=šȧlōmīm... 24.11.98
Ps 86,2d cV 24.11.98
Ps 86,2e d 24.11.98
Ps 89,9aV aV1 6.9.00
Ps 89,9b ḥȧsīn zu a 6.9.00
Ps 89,9b aV2 YH 6.9.00
Ps 89,9c b 6.9.00
Ps 89,47aJ a 6.9.00
Ps 80,14a ḥu̇zīr (nicht ḥ˙zīr) 22.9.99
Ps 94,19a.b x 6.9.00
Ps 102,22vI vI1 l˙=sappir... 24.8.01
Ps 102,22vI vI2 w˙=tȧhillat=ō 24.8.01
Ps 102,25aV bV 6.9.00
Ps 102,25a.2 b 6.9.00
Ps 102,25b c 6.9.00
Ps 103,6 a ʿō*śē(h)... 24.11.98
Ps 103,6 b w˙=mišpaṭīm... 24.11.98
Ps 103,8c ʾȧrïk (nicht ʾarïk) 30.8.99
Ps 103,22a aV kul[l]... 24.11.98
Ps 103,22b a 24.11.98
Ps 103,22c b 24.11.98
Ps 103,22cV bV 24.11.98
Ps 103,22c b 24.11.98
Ps 106,24a ḥimdā (nicht ḥamdā) 11.7.00
Ps 108,12aV1 aV 6.9.00
Ps 108,12aR1 a 6.9.00
Ps 108,12aR2 b 6.9.00
Ps 108,12aV2 bV 6.9.00
Ps 108,12aR3 b 6.9.00
Ps 113,9b zu a 6.9.00
Ps 113,9c b 6.9.00
Ps 119,71bI c 24.11.98
Ps 123,4a x 29.8.99
Ps 123,4b zu x 29.8.99
Ps 123,4c zu x 29.8.99
Ps 124,1cR d 11.9.00
Ps 124,1d e 11.9.00
Ps 124,2aR b 11.9.00
Ps 124,2aRI bI 11.9.00
Ps 126,6a+b a 26.4.99
Ps 126,6c b 26.4.99
Ps 133,1d dI šïbt... 24.8.01
Ps 144,12b zu a 24.11.98
Ps 144,12c b 24.11.98
Ps 144,12d zu b 24.11.98
Ps 147,9bR c 11.3.98
Ij 1,7e eI 16.3.99
Ij 1,7f fI 16.3.99
Ij 2,2e eI 16.3.99
Ij 2,2f fI 16.3.99
Ij 13,2a aI 23.8.01
Ij 13,2a yadaʿtī... 23.8.01
Ij 15,10a ba=nū (nicht b-a=nū) 22.9.99
Ij 31,7a min⁺-ī (nicht min⁺-i) 10.2.98
Ij 33,19a+b 19 8.8.00
Ij 39,16a b l˙=lō(ʾ)... 7.7.98
Ij 39,16b c 7.7.98
Ij 42,14 a wa=yiqrā(ʾ)... 25.2.99
Ij 42,14 b w˙=šim ha=šinīt... 25.2.99
Ij 42,14 c w˙=šim ha=šȧlīšīt... 25.2.99
Spr 6,11 a w˙=bā(ʾ) k˙=m˙hallik rē(ʾ)š-i=ka 3.3.99
Spr 6,11 b w˙=maḥsur=ka... 3.3.99
Spr 9,12d l˙=badd=ka (nicht l˙=bad[d]=ka) 27.9.99
Spr 11,22a ḥu̇zīr (nicht ḥ˙zīr) 23.9.99
Spr 15,31a.b 31 (ein Satz) 11.9.00
Spr 17,16b aI 23.8.01
Spr 17,16c b 23.8.01
Spr 24,30ab 30 (ein Satz) 11.3.98
Spr 25,13a.b a (ein Satz) 11.9.00
Spr 25,13c b 11.9.00
Spr 25,25a.b 25 (ein Satz) 11.9.00
Spr 26,18a.b 18 (ein Satz) 11.9.00
Spr 27,3a.b a 11.9.00
Spr 27,3c b 11.9.00
Spr 27,4a.b a 11.9.00
Spr 27,4c b 11.9.00
Rut 3,3c ʿal-ay=k (nicht ʿal-a(y)=k) 23 9.99
Rut 3,15bR ʿal-ay=k (nicht ʿal-a(y)=k) 23 9.99
Hl 8,1b zu 1a 14.3.00
Hl 8,1c 1b 14.3.00
Hl 8,1d 1c 14.3.00
Hl 8,1e 1d 14.3.00
Hl 8,2c 2bR 14.3.00
Hl 8,2d 2c 14.3.00
Koh 3,22fR zu f 10.3.99
Koh 4,10b zu a 6.9.00
Koh 4,10c b 6.9.00
Koh 4,10d c 6.9.00
Koh 4,10dR cR 6.9.00
Koh 4,10dR cR 6.9.00
Koh 4,10e d 6.9.00
Koh 4,10eI dI 6.9.00
Koh 5,15bPR zu bP 9.3.99
Koh 6,3cR zu c 13.7.98
Koh 10,3aR b 10.2.99
Koh 10,3b c 10.2.99
Koh 10,3c d 10.2.99
Koh 12,11a k˙=[h]a=durbō*nōt (nicht k˙=ha=durbō*nōt) 27.9.99
Klgl 4,22cI cV 6.9.00
Est 1,3vI zu v 30.8.99
Est 2,12aII1 aII 23.8.01
Est 2,12aII2 zu aI 23.8.01
Est 3,6cIR cI ʿam[m] MRDKY 10.3.99
Est 4,1e gȧdulā (nicht =gadulā) 31.8.99
Est 9,6 a 1.8.00
Est 9,6 b w˙=ʾabbid... 1.8.00
Dan 1,4vR1 v w˙=ṭōbē marʾǟ... 10.3.99
Dan 3,10a śāmta (nicht śāmtā) 18.3.98
Dan 3,12dR hqēmta (nicht hqēmtā) 18.3.98
Dan 3,18dR hqēmta (nicht hqēmtā) 18.3.98
Dan 3,33a k˙=mā (nicht k˙-mā) 14.7.99
Dan 3,33b k˙=mā (nicht k˙-mā) 14.7.99
Dan 4,14c ʿa[l] (nicht ʿad) 16.3.98
Dan 4,19aR1 rbayta (nicht rbaytā) 18.3.98
Dan 4,19c w˙=mṭā[ʾ]t (nicht w˙=mṭā[ʾa]t) 27.4.98
Dan 4,21bR mṭā[ʾ]t (nicht mṭā[ʾa]t) 27.4.98
Dan 4,33d hutqnït (nicht hutqnat) 18.3.98
Dan 5,7f w˙=talt=ī (nicht w˙=taltī) 19.5.98
Dan 9,2vI zu v 30.8.99
Dan 10,19bI bV 30.7.99
Dan 12,7eI eII nappiṣ... 23.8.01
Esr 4,19f zu e 1.8.00
Esr 4,22b l˙=mā (nicht l˙-mā) 14.7.99
Esr 6,3b bayt=ā(ʾ) yitbnē(ʾ) ʾtar 15.6.98
Esr 6,3bR1 bR dī dābḥīn dibḥīn 15.6.98
Esr 6,3bR2 c 15.6.98
Esr 6,3c d 15.6.98
Esr 6,3d e 15.6.98
Esr 6,20a b kull-a=m... 16.3.99
Esr 6,20b c 16.3.99
Esr 7,23b l˙=mā (nicht l˙-mā) 14.7.99
Esr 9,1aI 1aI1 w˙=k˙=kallōt˙˙˙ 30.7.99
Esr 9,1aI 1aI2 lē=(ʾ)mur 30.7.99
Neh 1,3b.2 zu bR 30.8.00
Neh 1,3b.2 b˙=raʿ[ʿ]ā... 30.8.00
Neh 4,13e zu d 30.8.00
Neh 7,3c d yagīpū... 22.3.99
Neh 7,3d e 22.3.99
Neh 7,3e f 22.3.99
Neh 9,29d b-a=m (nicht ba=m) 22.9.99
Neh 9,30b b-a=m (nicht ba=m) 22.9.99
Neh 10,2v 2a 20.8.00
Neh 10,11v 11a 20.8.00
Neh 12,8c ʾȧḥ⁺-a(y)=w (nicht ʾaḥ⁺-a(y)=w) 28.9.99
Neh 12,24bI bI1 24.8.01
Neh 12,24bII bI2 24.8.01
Neh 12,36v 36a 20.8.00
Neh 12,36a 36b 20.8.00
Neh 12,42a 42v 20.8.00
Neh 12,42b 42a 20.8.00
Neh 12,42c 42b 20.8.00
Neh 13,16aR b-a=h (nicht ba=h) 22.9.99
Neh 13,17cR cR1 ʾȧšr ʾattim ʿō*śīm 23.3.99
Neh 13,17cR cR2 w˙=m˙ḥallïlīm... 23.3.99
1Chr 2,53a w˙=ha=MŠRʿ-ī (nicht w˙=ha=MŠRʿ-i) 10.2.98
1Chr 4,33a.1 a 12.8.02
1Chr 4,33a.2 b 12.8.02
1Chr 4,33b c 12.8.02
1Chr 4,35 35v 23.3.99
1Chr 4,36 36v 23.3.99
1Chr 4,37 37v 23.3.99
1Chr 5,18a.b x 12.8.02
1Chr 5,26b zu a 24.3.99
1Chr 5,26c b 24.3.99
1Chr 5,26d c 24.3.99
1Chr 15,27b zu a 9.3.98
1Chr 15,27c b 9.3.98
1Chr 16,41aR b˙=šimōt (nicht b˙=šïmōt) 23.9.99
1Chr 19,4c madȧwē=him (nicht madwē=him) 3.8.98
1Chr 19,9cR c b˙=[h]a=śadǟ 1.8.00
1Chr 24,1x a w˙=l˙=bȧnē... 12.4.99
1Chr 24,1x b bȧnē ʾHRN... 12.4.99
2Chr 8,14b a 15.5.02
2Chr 8,14bI1 aI1 15.5.02
2Chr 8,14bI2 aI2 15.5.02
2Chr 10,18b b=ō (nicht b˙=ō) 22.9.99
2Chr 12,1bI bI1 23.8.01
2Chr 12,1b bI2 23.8.01
2Chr 12,1b b ʿazab... 23.8.01
2Chr 16,8a ha=KWŠ-īm (nicht ha=KWŠ-im) 10.2.98
2Chr 16,13bI zu b 30.8.99
2Chr 17,7aI1 zu a 30.8.99
2Chr 17,7aI2 7aI 30.8.99
2Chr 21,16aR KWŠ-īm (nicht KWŠ-im) 10.2.98
2Chr 21,17e f kī ʾim... 13.7.98
2Chr 24,22c cI 23.8.01
2Chr 24,22c c ʾamar... 23.8.01
2Chr 25,10aRI aI 24.8.01
2Chr 26,16a aI1 23.8.01
2Chr 26,16a a gabah... 23.8.01
2Chr 26,16aI aI2 23.8.01
2Chr 29,27c b 1.8.00
2Chr 30,15b w˙=ha=LW-ī*y⁺ī*m (nicht w˙=[h]a=LW-ī*y⁺ī*m) 22.9.99
2Chr 30,18b c b˙=lō(ʾ)... 7.7.98
2Chr 30,18c d 7.7.98
2Chr 30,18cI dI 7.7.98
2Chr 30,18d e 7.7.98
2Chr 31,2a w˙=ha=LW-ī*y⁺ī*m (nicht w˙=[h]a=LW-ī*y⁺ī*m) 22.9.99
2Chr 34,4bR + b mi[n]=ʿȧl-ē=him 19.4.99
2Chr 34,4b giddiʿ 19.4.99
2Chr 34,8aI1 zu a 30.8.99
2Chr 34,8aI2 aI1 30.8.99
2Chr 34,8aI3 aI2 30.8.99
2Chr 36,19c d w˙=kull... 27.8.01
2Chr 36,19cI dI 27.8.01
ASir 13,18a ṣabūʿ (nicht ṣabōʿ) 18.2.98
ASir 16,12a b kin... 20.4.99
ASir 16,12b c 20.4.99
ASir 16,3eR zu e 11.9.00
BSir 16,3hR zu h 11.9.00
BSir 33,8a haʿi(y)r (nicht haʿīr) 3.2.98
BSir 42,20a mim-min=[h]u(w) (nicht mim-mi[n]=hu(w)) 22.9.99
BSir 43,21b k˙=lah[h]ābā (nicht k˙=lȧh[h]ābā) 31.8.99
BSir 47,23d e wa=yittin... 21.4.99
BSir 50,7b bR nirʾȧtā.. 21.4.99
BSir 51,17c zu b 1.8.00
CSir 6,35a+b fehlt; ist nachgetragen (=ASir6,35a+b) 15.5.02
CSir 36,31c d ha=margīʿ... 15.5.02
CSir 36,31d e 15.5.02
DSir 36,31c d ha=margīʿ... 15.5.02
DSir 36,31d e 15.5.02
MSir 41,11b c l˙=lō(ʾ)... 7.7.98
MSir 43,7b mim-min=[h]u(w) (nicht mim-mi[n]=hu(w) 22.9.99