[ ein Kapitel zurück ][ Spr ][ ein Kapitel vor ]

Spr 30

[ Textanmerkungen ]

1a dȧbȧrē ʾGWR bin YQH ha = MŚʾ
b nȧʾū*m ha = gabr LʾYTYʾL
c lȧʾītī-ʾil
d = ʾū*kal
2a baʿr ʾanō*kī mi[n] = ʾīš
b = lō(ʾ) bīnat ʾadam l = ī
3a = lō(ʾ) lamadtī ḥukmā
b = dïʿt qȧdušīm ʾidïʿ
4a ʿalā šamaym
b wa = yirid
c ʾasap rūḥ = ḥupn-a(y) = w
d ṣarar maym = [h]a = śimlā
e hiqīm kul[l] ʾapȧsē ʾarṣ
f mah šïm = ō
g = mah šim bïn = ō
h tidïʿ
5a kul[l] ʾimrat ʾïlōh ṣȧrūpā
b magin[n] hū(ʾ) = ḥō*sīm b = ō
6a ʾal tōs[ï]p ʿal dȧbar-a(y) = w
b pan yōkīḥ = ka
c = nikzabta
7a šïttaym šaʾaltī mi[n] = ʾitt-a = k
b ʾal timnaʿ mim-min⁺ = ī
c = ṭarm ʾamūt
8a šawʾ = dȧbar kazab harḥiq mim-min⁺ = ī
b rē(ʾ)š wa = ʿušr ʾal tittin l = ī
c haṭrīp-i = laḥm ḥuqq = ī
9a pan ʾiśbaʿ
b = kiḥ[ḥ]aštī
c = ʾamartī
d YHWH
e = pan ʾiwwariš
f = ganabtī
g = tapaśtī šim ʾïlō*h-ay = [y]
10a ʾal talšin ʿabd ʾil ʾȧdō*n-a = w
b pan y˙qallil = ka
c = ʾašamta
11a dōr
aR1 ʾabī = w y˙qallil
aR2 = ʾat ʾimm = ō lō(ʾ) y˙bar[r]ik
12a dōr
aR1 ṭahu(w)r = ʿēn-a(y) = w
aR2 = miṣ = ṣuʾat = ō lō(ʾ) ruḥ[ḥ]aṣ
13aP dōr
a mah rāmū ʿēn-a(y) = w
b = ʿapʿapp-a(y) = w yinnaśiʾū
14a dōr
aR1 ḥȧrabōt šinn-a(y) = w
aR2 = maʾkalōt m˙tallïʿō*t-a(y) = w
aRI1 = ʾkul ʿȧnī*y⁺īm mi[n] = ʾarṣ
aRI2 = ʾibyōnīm mi[n] = ʾadam
15a = ʿȧlūqā šïttē banōt
b hab
c hab
d šalōš hinna(h)
dR lō(ʾ) tiśbaʿna(h)
e ʾarbaʿ
eR lō(ʾ) ʾamȧrū
f hōn
16v š˙ʾōl = ʿuṣr raḥm ʾarṣ
vR1 lō(ʾ) śabïʿā maym
v = ʾiš
vR2 lō(ʾ) ʾamȧrā
a hōn
17aP ʿayn
aPR1 tilʿag = ʾab
aPR2 = tabūz = yȧq⁺ȧhat ʾim[m]
a yiqqu̇rū = ha ʿō*rïbē naḥl
b = yō(ʾ)kïlū = ha bȧnē našr
18a šȧlō*šā him⁺a(h)
aR niplȧʾū mim-min⁺ = ī
b = ʾarbaʿ
bR lō(ʾ) yȧdaʿtī = m
19v dark ha = našr = [h]a = šamaym dark naḥaš ʿȧl-ē ṣūr dark ʾun(i)y⁺ā = lib[b] yam[m] = dark gabr = ʿalmā
20a kin dark ʾiššā m˙naʾ[ʾ]apt
b ʾakȧlā
c = maḥȧtā = ha
d = ʾamȧrā
e lō(ʾ) paʿaltī ʾawn
21a taḥt šalōš ragȧzā ʾarṣ
b = taḥt ʾarbaʿ lō(ʾ) tūkal
bI ś(ʾ)ēt
22v taḥt ʿabd
a yimlu(w)k
v = nabal
b yiśbaʿ laḥm
23v taḥt śȧnūʾā
a tibbaʿil
v = šipḥā
b tīraš g˙birt-a = h
24a ʾarbaʿā him qȧṭan⁺ē ʾarṣ
b = him⁺a(h) ḥȧkamīm m˙ḥukkamīm
25a ha = nȧmalīm ʿam[m] lō(ʾ) ʿaz[z]
b wa = yakīnū = [h]a = qayṣ laḥm-a = m
26a šȧpan⁺īm ʿam[m] lō(ʾ) ʿaṣūm
b wa = yaśīmū = [h]a = salʿ bēt-a = m
27a malk ʾēn = [h]a = ʾarbǟ
b wa = yiṣē(ʾ) ḥō*ṣiṣ kull = ō
28a śȧmamīt = yadaym t˙tappiś
b = hī(ʾ) = hēkȧlē malk
29a šȧlō*šā him⁺a(h) mēṭībē ṣaʿd
b = ʾarbaʿā mēṭī*bē lïkt
30v layš gibbōr = [h]a = bȧhimā
a = lō(ʾ) yašūb mip = pȧnē kul[l]
31vv zarzīr mutnaym ʾō tayš = malk
vR ʾalqūm ʿimm = ō
32a ʾim nabalta
aI = hitnaśśē(ʾ)
b = ʾim zammōta
c yad =
33a mīṣ ḥalab yōṣī(ʾ) ḥimʾā
b = mīṣ ʾa[p]p yōṣī(ʾ) dam
c = mīṣ ʾappaym yōṣī(ʾ) rīb
[ ein Kapitel zurück ][ Spr ][ ein Kapitel vor ]