[ ein Kapitel zurück ][ Spr ][ ein Kapitel vor ]

Spr 28

[ Textanmerkungen ]

1a nāsū
b = ʾēn rō*dip
a rašaʿ
c = ṣaddīqīm = k˙pīr yibṭaḥ
2a = pašʿ ʾarṣ rabbīm śar[r]ē = ha
b = = ʾadam mibīn yō*diʿ kē*n yaʾrīk
3a gabr rāš = ʿō*šiq dallīm maṭar sō*ḥip
b = ʾēn laḥm
4a ʿō*zïbē tōrā y˙hal[lï]lū rašaʿ
b = šō*mïrē tōrā yitgar[r]ū b-a = m
5a ʾanȧšē raʿ[ʿ] lō(ʾ) yabīnū mišpaṭ
b = m˙baq[qï]šē YHWH yabīnū kul[l]
6a ṭōb rāš hōlik = tumm = ō mi[n] = ʿiqqiš dȧrakaym
b = hū(ʾ) ʿašīr
7a nōṣir tōrā bin mibīn
b = rō*ʿǟ zōlïlīm yaklīm ʾabī = w
8x marbǟ hōn = ō = našk = b[˙] = tarbīt = ḥōnin dallīm yiqbu̇ṣ-an = [h]u(w)
9aP misīr ʾuzn = ō
aPI miš = šmuʿ tōrā
a gam tȧpillat = ō tōʿibā
10aP mašgǟ yȧšarīm = dark raʿ[ʿ]
a = š˙ḥūt = ō hū(ʾ) yippu(w)l
b = tȧmīmīm yinḥȧlū ṭōb
11a ḥakam = ʿēn-a(y) = w ʾīš ʿašīr
b = dal[l] mibīn yïḥqu̇r-an = [h]u(w)
12aI = ʿluṣ ṣaddīqīm
a rabbā tipʾart
bI = = qūm rȧšaʿīm
b y˙ḥuppaś ʾadam
13a m˙kassǟ pȧšaʿ-a(y) = w lō(ʾ) yaṣlīḥ
b = mōdǟ = ʿō*zib y˙ruḥ[ḥ]am
14a ʾašrē ʾadam m˙paḥ[ḥ]id tamīd
b = maqšǟ libb = ō yippu(w)l = raʿ[ʿ]ā
15x ʾȧry nō*him = dub[b] šōqiq mō*šil rašaʿ ʿal ʿam[m] dal[l]
16a nagīd ḥȧsïr tȧbūnōt = rab[b] maʿšaq⁺ōt
b śō*nïʾē baṣʿ yaʾrīk yamīm
17a ʾadam ʿašū*q = dam napš ʿad bō[ʾ]r yanūs
b ʾal yitmu̇kū b = ō
18a hōlik tamīm yiwwašiʿ
b = niʿqaš dȧrakaym yippu(w)l = ʾȧḥ⁺a[d]t
19a ʿō*bid ʾadȧmat = ō yiśbaʿ laḥm
b = m˙raddip rē*qīm yiśbaʿ rīš
20a ʾīš ʾïmūnōt rab[b] bȧrakōt
b = ʾāṣ
bI = haʿšīr
b lō(ʾ) yinnaqǟ
21a hakkir panīm lō(ʾ) ṭōb
b = ʿal pït[t] laḥm yipšaʿ gabr
22a nibhal = [h]a = hōn ʾīš raʿ[ʿ] ʿayn
b = lō(ʾ) yidïʿ
c ḥasr yȧbō*ʾ-an = [h]u(w)
23x mōkīḥ ʾadam ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y] ḥin[n] yimṣā(ʾ) mim = maḥlīq lašōn
24aP gōzil ʾabī = w = ʾimm = ō = ʾō*mir
b ʾēn pašʿ
a ḥabir hū(ʾ) = ʾīš mašḥīt
25a rȧḥab napš y˙gar[r]ǟ madōn
b = bōṭiḥ ʿal YHWH y˙duššan
26aP bōṭiḥ = libb = ō
a hū(ʾ) k˙sīl
bP = hōlik = ḥukmā
b hū(ʾ) yimmaliṭ
27a nōtin = [h]a = rāš ʾēn maḥsu(w)r
b = maʿlīm ʿēn-a(y) = w rab[b] mȧʾir[r]ōt
28aI = qūm rȧšaʿīm
a yissatir ʾadam
bI = = ʾubd-a = m
b yirbū ṣaddīqīm
[ ein Kapitel zurück ][ Spr ][ ein Kapitel vor ]