[ ein Kapitel zurück ][ Ri ][ ein Kapitel vor ]

Ri 14

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yirid ŠMŠWN TMN-at-a-h
b wa = yïrʾ ʾiššā = TMN-at-a-h mib = bȧnōt PLŠT-īm
2a wa = yïʿl
b wa = yaggid = ʾabī = w = = ʾimm = ō
c wa = yō(ʾ)mir
d ʾiššā raʾītī = TMN-at-a-h mib = bȧnōt PLŠT-īm
e = ʿïtt-a(h) qȧḥū ʾōt-a = h l = ī = ʾiššā
3a wa = yō(ʾ)mir l = ō ʾabī = w = ʾimm = ō
b ha = ʾēn = bȧnōt ʾaḥ⁺ē = ka = = kul[l] ʿamm = ī ʾiššā
c ʾattā hōlik
cI la = qaḥt ʾiššā mip = PLŠT-īm ha = ʿȧrilīm
d wa = yō(ʾ)mir ŠMŠWN ʾil ʾabī = w
e ʾōt-a = h qaḥ l = ī
f hī(ʾ) yašȧrā = ʿēn-ay = [y]
4a = ʾabī = w = ʾimm = ō lō(ʾ) yadȧʿū
b mi[n] = YHWH hī(ʾ)
c tuʾnā hū(ʾ) m˙baqqiš mip = PLŠT-īm
d = = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ) PLŠT-īm mō*šïlīm = YŚRʾL
5a wa = yirid ŠMŠWN = ʾabī = w = ʾimm = ō TMN-at-a-h
b wa = yabō*ʾū ʿad karȧmē TMN-at-a-h
c = hinni(h) k˙pīr ʾȧrayōt šō*ʾig = qrā(ʾ)t = ō
6a wa = tiṣlaḥ ʿal-a(y) = w rūḥ YHWH
b wa = y˙šassïʿ-i = hu(w)
bI = šassïʿ ha = gȧdy
c = m(ȧʾ)ū-mah ʾēn = yad = ō
d = lō(ʾ) higgīd = ʾabī = w = = ʾimm = ō
e ʾȧt ʾȧšr ʿaśā
7a wa = yirid
b wa = y˙dabbir = [h]a = ʾiššā
c wa = tīšar = ʿēnē ŠMŠWN
8a wa = yašub miy = yamīm
aI = qaḥt-a = h
b wa = yasu̇r
bI = rʾōt ʾȧt mappalt ha = ʾaryē(h)
c = hinni(h) ʿïdat d˙bōrīm = gȧw(i)y⁺at ha = ʾaryē(h) = dïbš
9a wa = yird-i = hu(w) ʾil kapp-a(y) = w
b wa = yilik halōk = ʾakō*l
c wa = yilik ʾil ʾabī = w = ʾil ʾimm = ō
d wa = yittin la = him
e wa = yō(ʾ)kilū
f = lō(ʾ) higgīd la = him
g mig = gȧw(i)y⁺at ha = ʾaryē(h) radā ha = dïbš
10a wa = yirid ʾabī = hu(w) ʾil ha = ʾiššā
b wa = yïʿś šam[m] ŠMŠWN mištǟ
c kin yïʿśū ha = baḥ[ḥ]ūrīm
11a wa = yïhy
aI = rʾōt-a = m ʾōt = ō
b wa = yiq[qȧ]ḥū šȧlō*šīm miriʿ[ʿ]īm
c wa = yihyū ʾitt = ō
12a wa = yō(ʾ)mir la = him ŠMŠWN
b ʾaḥūd-a(h) nā(ʾ) la = kim ḥīdā
c ʾim haggid taggīdū ʾōt-a = h l = ī šȧbʿat yȧmē ha = mištǟ
d = mȧṣā(ʾ)tim
e = natattī la = kim šȧlō*šīm sȧdīnīm = šȧlō*šīm ḥȧlī*pō*t bȧgadīm
13a = ʾim lō(ʾ) tūkȧlū
aI = haggīd l = ī
b = nȧtattim ʾattim l = ī šȧlō*šīm sȧdīnīm = šȧlō*šīm ḥȧlīpōt bȧgadīm
c wa = yō(ʾ)mïrū l = ō
d ḥūd-a(h) ḥīdat = ka
e = nišmaʿ-an = [h]a(h)
14a wa = yō(ʾ)mir la = him
b mi[n] = ha = ʾō*kil yaṣā(ʾ) maʾkal
c = mi[n] = ʿaz[z] yaṣā(ʾ) matu(w)q
d = lō(ʾ) yaku̇lū
dI = haggīd ha = ḥīdā šȧlušt yamīm
15a wa = yïhy = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī
b wa = yō(ʾ)mïrū = ʾišt ŠMŠWN
c pattī ʾat ʾīš-i = k
d = yaggid la = ʾat ha = ḥīdā
e pan niśrup ʾōt-a = k = ʾat bēt ʾabī = k = [h]a = ʾiš
fI ha = = yar[rï]š-i =
f qȧrā(ʾ)tim la =
g = lō(ʾ)
16a wa = tibk ʾišt ŠMŠWN ʿal-a(y) = w
b wa = tō(ʾ)mir
c raq[q] śȧnē(ʾ)ta =
d = lō(ʾ) ʾȧhabta =
e ha = ḥīdā ḥadta = bȧnē ʿamm = ī
f = l = ī lō(ʾ) higgadta(h)
g wa = yō(ʾ)mir l-a = h
h hinni(h) = ʾabī = [y] = = ʾimm = ī lō(ʾ) higgadtī
i = l-a = k ʾaggīd
17a wa = tibk ʿal-a(y) = w šȧbʿat ha = yamīm
aR ʾȧšr hayā la = him ha = mištǟ
b wa = yïhy = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī
c wa = yaggid l-a = h
d hïṣīqat = hu(w)
e wa = taggid ha = ḥīdā = bȧnē ʿamm-a = h
18a wa = yō(ʾ)mïrū l = ō ʾanȧšē ha = ʿīr = [h]a = yōm ha = šȧbīʿī
b = ṭarm yabō*(ʾ) ha = ḥars-a-h
c mah matu(w)q mid = dïbš
d = mah ʿaz[z] mi[n] = ʾȧry
e wa = yō(ʾ)mir la = him
f lūlē(ʾ) ḥȧraštim = ʿiglat = ī
g lō(ʾ) maṣā(ʾ)tim ḥīdat = ī
19a wa = tiṣlaḥ ʿal-a(y) = w rūḥ YHWH
b wa = yirid ʾŠQLWN
c wa = ya[k]k mi[n] = him šȧlō*šīm ʾīš
d wa = yiqqaḥ ʾat ḥȧlīṣōt-a = m
e wa = yittin ha = ḥȧlīpōt = maggīdē ha = ḥīdā
f wa = yiḥr ʾapp = ō
g wa = yïʿl bēt ʾabī = hu(w)
20a wa = tïhy ʾišt ŠMŠWN = miriʿ[ʿ]-i = hu(w)
aR ʾȧšr riʿ[ʿ]ā l = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ri ][ ein Kapitel vor ]