[ ein Kapitel zurück ][ Ri ][ ein Kapitel vor ]

Ri 13

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yō*sī*pū bȧnē YŚRʾL
aI = ʿśōt ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH
b wa = yittïn-i = m YHWH = yad PLŠT-īm ʾarbaʿīm šanā
2a wa = yïhy ʾīš ʾȧḥ⁺ad miṣ = ṢRʿ-ā mim = mišpaḥt ha = DN-ī
b = šïm = ō MNWḤ
c = ʾišt = ō ʿȧqarā
d = lō(ʾ) yaladā
3a wa = yi[r]rā(ʾ) malʾak YHWH ʾil ha = ʾiššā
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-ē = ha
c hinni(h) nā(ʾ) ʾatt ʿȧqarā
d = lō(ʾ) yaladt
e = harīt
f = yaladt bin
4a = ʿïtt-a(h) hiššamïrī nā(ʾ)
b = ʾal tištī yayn = šikar
c = ʾal tō(ʾ)kïlī kul[l] ṭamē(ʾ)
5a hinn-a = k harā
b = yō*lïdt bin
c = mō[ʿ]rā lō(ʾ) yïʿlǟ ʿal rō(ʾ)š = ō
d nȧzīr ʾïlō*hīm yihyǟ ha = naʿr min ha = baṭn
e = hū(ʾ) yaḥil[l]
eI = hōšīʿ ʾat YŚRʾL miy = yad PLŠT-īm
6a wa = tabō*(ʾ) ha = ʾiššā
b wa = tō(ʾ)mir = ʾīš-a = h
bI = (ʾ)mur
c ʾīš ha = ʾïlō*hīm bā(ʾ) ʾil-ay = [y]
d = marʾ-i = hu(w) = marʾē(h) malʾak ha = ʾïlō*hīm nōrā(ʾ) m(ʾ)ōd
e = lō(ʾ) šȧʾiltī = hu(w)
f ʾē miz = hū(ʾ)
g = ʾat šïm = ō lō(ʾ) higgīd l = ī
7a wa = yō(ʾ)mir l = ī
b hinn-a = k harā
c = yō*lïdt bin
d = ʿïtt-a(h) ʾal tištī yayn = šikar
e = ʾal tō(ʾ)kïlī kul[l] ṭumʾā
f nȧzīr ʾïlō*hīm yihyǟ ha = naʿr min ha = baṭn ʿad yōm mōt = ō
8a wa = yiʿtar MNWḤ ʾil YHWH
b wa = yō(ʾ)mïr
cJ b = ī
cV ʾȧdōn-ay = [y]
c ʾīš ha = ʾïlō*hīm
cR ʾȧšr šalaḥta
c yabō(ʾ) nā(ʾ) ʿōd ʾil-ē =
d = yōr-i =
e mah nïʿśǟ = [h]a = naʿr ha = yu(w)l⁺ad
9a wa = yišmaʿ ha = ʾïlō*hīm = qōl MNWḤ
b wa = yabō*(ʾ) malʾak ha = ʾïlō*hīm ʿōd ʾil ha = ʾiššā
c = hī(ʾ) yōšïbt = [h]a = śadǟ
d = MNWḤ ʾīš-a = h ʾēn ʿimm-a = h
10a wa = t˙mah[h]ir ha = ʾiššā
b wa = taruṣ
c wa = taggid = ʾīš-a = h
d wa = tō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
e hinni(h) nirʾā ʾil-ay = [y] ha = ʾīš
eR ʾȧšr bā(ʾ) = [h]a = yōm ʾil-ay = [y]
11a wa = yaqum
b wa = yilik MNWḤ ʾaḥ⁺ȧrē ʾišt = ō
c wa = yabō*(ʾ) ʾil ha = ʾīš
d wa = yō(ʾ)mir l = ō
e ha = ʾattā ha = ʾīš
eR ʾȧšr dibbarta ʾil ha = ʾiššā
f wa = yō(ʾ)mir
g ʾanī
12a wa = yō(ʾ)mir MNWḤ
b ʿïtt-a(h) yabō*(ʾ) dȧbarē = ka
c mah yihyǟ mišpaṭ ha = naʿr = maʿś-i = hu(w)
13a wa = yō(ʾ)mir malʾak YHWH ʾil MNWḤ
b mik = kul[l]
bR ʾȧšr ʾamartī ʾil ha = ʾiššā
b tiššamir
14a mik = kul[l]
aR ʾȧšr yiṣē(ʾ) mig = gapn ha = yayn
a lō(ʾ) tō(ʾ)kïl
b = yayn = šikar ʾal tišt
c = kul[l] ṭumʾā ʾal tō(ʾ)kïl
d kul[l]
dR ʾȧšr ṣiwwītī = ha
d tišmur
15a wa = yō(ʾ)mir MNWḤ ʾil malʾak YHWH
b nïʿṣu̇r-a(h) nā(ʾ) ʾōt-a = k
c = nïʿśǟ = panē = ka gȧdy ʿizzīm
16a wa = yō(ʾ)mir malʾak YHWH ʾil MNWḤ
b ʾim tïʿṣu̇r-i =
c lō(ʾ) ʾō[ʾ]kïl = laḥm-i = ka
d = ʾim tïʿśǟ ʿō*lā = YHWH
e taʿl-an = [h]a(h)
f lō(ʾ) yadaʿ MNWḤ
g malʾak YHWH hū(ʾ)
17a wa = yō(ʾ)mir MNWḤ ʾil malʾak YHWH
b šïm-i = ka
c yabō*(ʾ) dȧbarē = ka
d = kibbadnū = ka
18a wa = yō(ʾ)mir l = ō malʾak YHWH
b la-m⁺ah tišʾal = šïm = ī
c = hū(ʾ) pȧlʾ = ī
19a wa = yiqqaḥ MNWḤ ʾat gȧdy ha = ʿizzīm = ʾat ha = minḥā
b wa = yaʿl ʿal ha = ṣūr = YHWH
c = maplī*(ʾ)
cI = ʿśōt
d = MNWḤ = ʾišt = ō rō*ʾīm
20a wa = yïhy
aI = ʿlōt ha = lahb mi[n] = ʿal ha = mizbiḥ ha = šamaym-a-h
b wa = yïʿl malʾak YHWH = lahb ha = mizbiḥ
c = MNWḤ = ʾišt = ō rō*ʾīm
d wa = yippu̇lū ʿal pȧnē = him ʾarṣ-a-h
21a = lō(ʾ) yasap ʿōd malʾak YHWH
aI = hi[r]raʾō(h) ʾil MNWḤ = ʾil ʾišt = ō
b ʾaz yadaʿ MNWḤ
c malʾak YHWH hū(ʾ)
22a wa = yō(ʾ)mir MNWḤ ʾil ʾišt = ō
b mōt namūt
c ʾïlō*hīm raʾīnū
23a wa = tō(ʾ)mir l = ō ʾišt = ō
b ḥapiṣ YHWH
bI = hȧmīt-i =
c lō(ʾ) laqaḥ miy = yad-i = ʿō*lā = minḥā
d = lō(ʾ) hirʾā = ʾat kul[l] ʾil⁺ǟ
e = = [h]a = ʿi[t]t lō(ʾ) hišmīʿ-a = ka = zō(ʾ)t
24a wa = tilid ha = ʾiššā bin
b wa = tiqrā(ʾ) ʾat šïm = ō ŠMŠWN
c wa = yigdal ha = naʿr
d wa = y˙bar[rï]k-i = hu(w) YHWH
25a wa = taḥil[l] rūḥ YHWH
aI = paʿm = ō = maḥnē(h) DN bēn ṢRʿ-ā = bēn ʾŠTʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Ri ][ ein Kapitel vor ]