[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 96

[ Textanmerkungen ]

1a šīrū = YHWH šīr ḥadaš
b šīrū = YHWH
bV kul[l] ha = ʾarṣ
2a šīrū = YHWH
b bar[r]ïkū šïm = ō
c baśśïrū miy = yōm = yōm yȧšūʿat = ō
3a sappïrū = [h]a = gōyī*m kȧbōd = ō
b = kul[l] ha = ʿammīm niplȧʾōt-a(y) = w
4a gadu(w)l YHWH
b = m˙hullal m(ʾ)ōd
c nōrā(ʾ) hū(ʾ) ʿal kul[l] ʾïlō*hīm
5a kul[l] ʾïlō*hē ha = ʿammīm ʾ˙līlīm
b = YHWH šamaym ʿaśā
6a hōd = hadar = pan-a(y) = w
b ʿuz[z] = tipʾart = miqdaš = ō
7a habū = YHWH
aV mišpȧḥōt ʿammīm
b habū = YHWH kabōd wa = ʿuz[z]
8a habū = YHWH kȧbōd šïm = ō
b śȧʾū minḥā
c = bō*ʾū = ḥaṣïrōt-a(y) = w
9a hištaḥwū = YHWH = hadȧrat qudš
b ḥīlū mip = pan-a(y) = w
bV kul[l] ha = ʾarṣ
10a ʾimrū = [h]a = gōyī*m
b YHWH malak
c ʾap tikkōn tibil
d bal timmōṭ
e yadīn ʿammīm = mēšarīm
11a yiśmȧḥū ha = šamaym
b = tagil ha = ʾarṣ
c yirʿam ha = yam[m] = m˙lō*ʾ = ō
12a yïʿluz śaday = kul[l]
aR ʾȧšr b = ō
b ʾaz y˙rannïnū kul[l] ʿïṣē yaʿr
13v = pȧnē YHWH
a bā(ʾ)
b bā(ʾ)
bI = špuṭ ha = ʾarṣ
c yišpuṭ tibil = ṣadq
d = ʿammīm = ʾïmūnat = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]