[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 94

[ Textanmerkungen ]

1aV ʾil nȧqamōt YHWH ʾil nȧqamōt
a hōpi(y)ʿ
2a hinnaśē(ʾ)
aV šō*piṭ ha = ʾarṣ
b hašib g˙mūl ʿal giʾ[ʾ]īm
3a ʿad matay rȧšaʿīm
aV YHWH
a ʿad matay rȧšaʿīm yïʿluzū
4a yabbīʿū
b y˙dabbïrū ʿataq
c yitʾammïrū kul[l] pō*ʿïlē ʾawn
5a ʿamm = ka
aV YHWH
a y˙dakkïʾū
b = nïḥlat = ka y˙ʿannū
6a ʾalmanā = gē*r yïhrugū
b = yȧtōmīm y˙raṣṣiḥū
7a wa = yō(ʾ)mïrū
b lō(ʾ) yirʾǟ YH
c = lō(ʾ) yabīn ʾïlō*hē YʿQB
8a bīnū
aV bō*ʿïrīm = [h]a = ʿam[m]
bV = k˙sīlīm
b matay taśkīlū
9aP = nō*ṭïʿ ʾuzn
a = lō(ʾ) yišmaʿ
bP ʾim yō*ṣir ʿayn
b = lō(ʾ) yabbīṭ
10aP = yō*sir gōyī*m
a = lō(ʾ) yōkīḥ
b ha = m˙lammid ʾadam dïʿt
11a YHWH yō*diʿ maḥšȧbōt ʾadam
b him⁺a(h) habl
12a ʾašrē ha = gabr
aR1 ʾȧšr t˙yassïr-an = [h]u(w)
aR1V YH
aR2 = mit = tōrat = ka t˙lammïd-an = [h]u(w)
13vI = hašqīṭ l = ō mi[y] = yȧmē raʿ[ʿ]
a ʿad yikkarǟ = [h]a = rašaʿ šaḥt
14a lō(ʾ) yiṭṭuš YHWH ʿamm = ō
b = nïḥlat = ō lō(ʾ) yïʿzub
15a ʿad ṣadq yašūb mišpaṭ
b = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w kul[l] yȧšȧrē lib[b]
16a yaqūm l = ī ʿim[m] mïriʿ[ʿ]īm
b yityaṣṣib l = ī ʿim[m] pō*ʿïlē ʾawn
17a lūlē[ʾ] YHWH ʿizrat-a(h) l = ī
b = mʿaṭ šakïnā dūmā napš = ī
18a ʾim ʾamartī
b māṭā ragl = ī
c ḥasd = ka
cV YHWH
c yisʿad-i =
19x = rub[b] śarʿap⁺-ay = [y] = qȧrb = ī tanḥūmē = ka y˙šaʿšïʿū napš = ī
20x ha = yïḥ(u)bu̇r = ka kissē(ʾ) hawwōt yō*ṣir ʿamal ʿȧl-ē ḥuq[q]
21a yagu(w)ddū ʿal napš ṣaddīq
b = dam naqī yaršīʿū
22a wa = yïhy YHWH l = ī = miśgab
b = ʾïlō*h-ay = [y] = ṣūr maḥs = ī
23a wa = yašib ʿȧl-ē = him ʾat ʾōn-a = m
b = = raʿ[ʿ]at-a = m yaṣmīt-i = m
c yaṣmīt-i = m YHWH ʾïlō*hē =
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]