[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 92

[ Textanmerkungen ]

1x mizmōr šīr = yōm ha = šabbat[t]
2a ṭōb
aI1 = hō*dōt = YHWH
aI2 = = zammir = šim = ka
aI2V ʿilyōn
3vI = haggīd = [h]a = buqr ḥasd-i = ka = ʾïmūnat = ka = [h]a = lēlōt
4v ʿȧl-ē ʿaśu(w)r = ʿȧl-ē nabl ʿȧl-ē higgayōn = kinnōr
5a śimmaḥta =
aV YHWH
a = puʿl-i = ka
b = maʿśē yadē = ka ʾ˙rannin
6a mah gad˙lū maʿśē = ka
aV YHWH
b m(ʾ)ōd ʿam˙qū maḥšȧbō*t-ē = ka
7a ʾīš baʿr lō(ʾ) yidïʿ
b = k˙sīl lō(ʾ) yabīn ʾat zō(ʾ)t
8aIP = pruḥ rȧšaʿīm k˙-mō ʿiśb
a wa = yaṣīṣū kul[l] pō*ʿïlē ʾawn
aI = hiššamïd-a = m ʿȧd-ē ʿad
9a = ʾattā marōm = ʿō*lam
aV YHWH
10a hinni(h) ʾō*yïbē = ka
aV YHWH
b hinni(h) ʾō*yïbē = ka yō(ʾ)bidū
c yitpar[rï]dū kul[l] pō*ʿïlē ʾawn
11a wa = tarim = r(ʾ)ēm qarn = ī
b ballō*tī = šamn raʿnan
12a wa = tabbiṭ ʿēn = ī = šūr-ay = [y]
b = [h]a = qāmīm ʿal-ay = [y] mïriʿ[ʿ]īm tišmaʿna(h) ʾuzn-ay = [y]
13a ṣaddīq = [h]a = tamar yipraḥ
b = ʾarz = [h]a = LBNWN yiśgǟ
14x šȧtūlīm = bēt YHWH = ḥaṣïrōt ʾïlō*hē = yaprīḥū
15a ʿōd yȧnūbū-n = śēbā
b dȧšinīm = raʿnan⁺īm yihyū
16vI = haggīd
a yašar YHWH ṣūr = ī
b = lō(ʾ) ʿō*lat-a(h) b = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]