[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 90

[ Textanmerkungen ]

1a tȧpillā = MŠH ʾīš ha = ʾïlō*hīm
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
b maʿōn ʾattā hayīta la = = dō*r wa = dō*r
2a = ṭarm har[r]īm yul⁺adū
b wa = t˙ḥōlil ʾarṣ = tibil
c = mi[n] = ʿōlam ʿad ʿōlam ʾattā
cV ʾil
3a tašib ʾu̇nōš ʿad dakkā(ʾ)
b wa = tō(ʾ)mir
c šūbū
cV bȧnē ʾadam
4a ʾalp šanīm = ʿēnē = ka = yōm ʾitmōl
b yïʿbur
a = ʾašmūrā = [h]a = laylā
5a zȧramta = m šinā
b yihyū = [h]a = buqr = [h]a = ḥaṣīr
bR yïḥlup
6a = [h]a = buqr yaṣīṣ
b = ḥalap
c = [h]a = ʿarb y˙mōlil
d = yabiš
7a kalīnū = ʾapp-i = ka
b = = ḥïmat = ka nibhalnū
8a šatta ʿȧwō*nō*t-ē = = nagd-i = ka
b ʿȧlū*m-i = = mȧʾōr panē = ka
9a kul[l] yamē = panū = ʿibrat-i = ka
b killīnū šanē = k˙-mō higǟ
10a yȧmē šȧnōt-ē = ba = him šȧbʿīm šanā
b = ʾim = gȧbūrō*t
c šȧmōnīm šanā
d = ruhb-a = m ʿamal
e wa = ʾawn
f gāz ḥīš
g wa = naʿū*p-a(h)
11a yōdiʿ ʿuz[z] ʾapp-i = ka
b = = yirʾat = ka ʿibrat-i = ka
12aI = mnōt yamē =
a kē*n hōdïʿ
b = nabī*(ʾ) lïbab ḥukmā
13a šūb-a(h)
aV YHWH
b ʿad matay
c = hinnaḥim ʿal ʿȧbadē = ka
14a śabbïʿ-i = = [h]a = buqr ḥasd-i = ka
b = n˙rannin-a(h)
c = niśmȧḥ-a(h) = kul[l] yamē =
15a śammïḥ-i = = yȧmōt
aR1 ʿinnīta =
a šȧnōt
aR2 raʾīnū raʿ[ʿ]ā
16a yi[r]raʾǟ ʾil ʿȧbadē = ka puʿl-i = ka
b = hȧdar = ka ʿal bȧnē = him
17a = yïhy nuʿm ʾȧdō*n-ay = [y] ʾïlō*hē = ʿal-ē =
b = maʿśē(h) yadē = kōnïn-a(h) ʿal-ē =
cP = maʿśē(h) yadē =
c kōnïn-i = hu(w)
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]