[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 88

[ Textanmerkungen ]

1a šīr mizmōr = bȧnē QRḤ
b = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal muḥlat
bI = ʿannōt
c maśkīl = HYMN ha = ʾZRḤ-ī
2aV YHWH ʾïlō*hē yȧšūʿat = ī
a yōm ṣaʿaqtī
b = [h]a = laylā nagd-i = ka
3a tabō(ʾ) = panē = ka tȧpillat = ī
b haṭṭē(h) ʾuzn = ka = rinnat = ī
4a śabïʿā = raʿ[ʿ]ōt napš = ī
b = ḥayy-ay = [y] = š˙ʾōl higgīʿū
5a niḥšabtī ʿim[m] yōrïdē bō[ʾ]r
b hayītī = gabr ʾēn ʾïyāl
6a = [h]a = mē*tīm ḥupšī
b k˙-mō ḥȧlalīm šō*kïbē qabr
bR ʾȧšr lō(ʾ) zȧkarta = m ʿōd
c = him⁺a(h) miy = yad = ka nigzarū
7x šatta = = bō[ʾ]r taḥtī*y⁺ōt = maḥšak⁺īm = mȧṣō*lōt
8a ʿal-ay = [y] samȧkā ḥïmat-i = ka
b = kul[l] mišbarē = ka ʿinnīta
bJ salā
9a hirḥaqta m˙yuddaʿ-ay = [y] mim-min⁺ = ī
b šatta = tōʿibōt la =
c kalū*(ʾ)
d = lō(ʾ) ʾiṣē(ʾ)
10a ʿēn = ī daʾ˙bā min⁺-ī ʿuny
b qȧrā(ʾ)tī = ka
bV YHWH
b = kul[l] yōm
c šiṭṭaḥtī ʾil-ē = ka kapp-ay = [y]
11a = = [h]a = mē*tīm tïʿśǟ palʾ
b ʾim rȧpaʾīm yaqūmū
c yōdū = ka
cJ salā
12a ha = y˙suppar = [h]a = qabr ḥasd-i = ka
b ʾïmūnat = ka = [h]a = ʾȧbad⁺ōn
13a = yiwwadïʿ = [h]a = ḥušk pȧlʾ-i = ka
b = ṣȧdȧqat = ka = ʾarṣ nȧš(i)y⁺ā
14a = ʾȧnī ʾil-ē = ka
aV YHWH
a šiwwaʿtī
b = = [h]a = buqr tȧpillat = ī t˙qaddïm-ak = ka
15a la-mah
aV YHWH
a tiznaḥ napš = ī
b tastīr panē = ka mim-min⁺ = ī
16a ʿanī ʾȧnī
b = gō*wiʿ min = nuʿr
c naśā(ʾ)tī ʾē*mē = ka
d ʾapūn-a(h)
17a ʿal-ay = [y] ʿabȧrū ḥȧrōnē = ka
b biʿ[ʿ]ūtē = ka ṣimmïtū(tū*) =
18a sabbū = = [h]a = maym kul[l] ha = yōm
b hiqqīpū ʿal-ay = [y] yaḥd
19a hirḥaqta mim-min⁺ = ī ʾō*hib wa = riʿ
b m˙yuddaʿ-ay = [y] maḥšak
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]