[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 86

[ Textanmerkungen ]

1a tȧpillā = DWD
b haṭṭē(h)
bV YHWH
b ʾuzn = ka
c ʿni =
d ʿanī = ʾibyōn ʾanī
2a šumr-a(h) napš = ī
b ḥasīd ʾanī
c hōšïʿ ʿabd = ka
cV ʾattā ʾïlō*h-ay = [y]
d ha = bōṭiḥ ʾil-ē = ka
3a ḥunn-i =
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
b ʾil-ē = ka ʾiqrā(ʾ) kul[l] ha = yōm
4a śammiḥ napš ʿabd-i = ka
b ʾil-ē = ka
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
b napš = ī ʾiśśā(ʾ)
5a ʾattā
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a ṭōb
b = sallāḥ
c = rab[b] ḥasd = kul[l] qō*rïʾē = ka
6a haʾzīn-a(h)
aV YHWH
a tȧpillat = ī
b = haqšīb-a(h) = qōl taḥnūnōt-ay = [y]
7a = yōm ṣar[r]at = ī ʾiqraʾ-ak = ka
b tïʿn-i =
8a ʾēn ka-mō = ka = [h]a = ʾïlō*hīm
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
b = ʾēn = maʿśē = ka
9a kul[l] gōyī*m
aR ʾȧšr ʿaśīta
a yabōʾū
b = yištaḥwū = panē = ka
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
c = y˙kabbïdū = šïm-i = ka
10a gadu(w)l ʾattā
b = ʿō*śē(h) niplaʾōt
c ʾattā ʾïlō*hīm = badd-i = ka
11a hōr-i =
aV YHWH
a dark-i = ka
b ʾ˙hallik = ʾȧmitt-i = ka
c yaḥ[ḥ]id lïbab = ī
cI = yirʾā šïm-i = ka
12a ʾōd = ka
aV ʾȧdō*n-ay = [y] ʾïlō*h-ay = [y]
a = kul[l] lïbab = ī
b = ʾ˙kabbïd-a(h) šim = ka = ʿōlam
13a ḥasd = ka gadu(w)l ʿal-ay = [y]
b = hiṣṣalta napš = ī miš = š˙ʾōl taḥtī*y⁺ā
14aV ʾïlō*hīm
a zē*dīm qāmū ʿal-ay = [y]
b = ʿïdat ʿar[r]īṣīm biq[qï]šū napš = ī
c = lō(ʾ) śāmū = ka = nagd-a = m
15a = ʾattā
aV ʾȧdō*n-ay = [y]
a ʾil raḥ[ḥ]ūm = ḥannūn ʾȧrïk ʾappaym = rab[b] ḥasd = ʾȧmi[t]t
16a pnē(h) ʾil-ay = [y]
b = ḥunn-i =
c tïn-a(h) ʿuzz = ka = ʿabd-i = ka
d = hōšīʿ-a(h) = bin ʾȧmat-i = ka
17a ʿśē(h) ʿimm = ī ʾōt = ṭōbā
b = yirʾū śō*nïʾ-ay = [y]
c = yibō*šū
d ʾattā
dV YHWH
d ʿȧzarta =
e = niḥ[ḥ]amta =
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]