[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]

Ps 84

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = m˙naṣṣiḥ ʿal ha = gittīt
b = bȧnē QRḤ mizmōr
2a mah yȧdīdōt miškȧnōt-ē = ka
aV YHWH ṣȧbaʾōt
3a niksȧpā
b = gam kalȧtā napš = ī = ḥaṣïrōt YHWH
c libb = ī = bȧśar = ī y˙rannïnū ʾil ʾil ḥay[y]
4a gam ṣippu(w)r maṣȧʾā bayt
bP = d˙rōr
b qin[n] l-a = h
bR ʾȧšr šātā ʾiprō*ḥē = ha ʾit[t] mizbïḥōt-ē = ka
bV YHWH ṣȧbaʾōt malk = ī = ʾïlō*h-ay = [y]
5a ʾašrē yōšïbē bēt-i = ka
aR ʿōd y˙hal[lï]lū = ka
aJ salā
6a ʾašrē ʾadam
aR1 ʿu(w)z[z] l = ō b-a = k
aR2 mȧsillōt = lïbab-a = m
7a ʿō*bïrē = ʿimq ha = bakā(ʾ) maʿyan yȧšītū = hu(w)
b gam bȧrakōt yaʿṭǟ mōrǟ
8a yilïkū mi[n] = ḥayl ʾil ḥayl
b yi[r]raʾǟ ʾil ʾïlō*hīm = ṢYWN
9aV YHWH ʾïlō*hīm ṣȧbaʾōt
a šimʿ-a(h) tȧpillat = ī
b haʾzīn-a(h)
bV ʾïlō*hē YʿQB
bJ salā
10aV1 maginn-i =
a rʾē(h)
aV2 ʾïlō*hīm
b = habbiṭ pȧnē mȧšīḥ-i = ka
11a ṭōb yōm = ḥȧṣirē = ka mi[n] = ʾalp
aR baḥartī
bI1 histōpip = bēt ʾïlō*h-ay = [y]
bI2 mid = dūr = ʾuhu̇lē rašʿ
12a šamš = magin[n] YHWH ʾïlō*hīm
b ḥin[n] = kabōd yittin YHWH
c lō(ʾ) yimnaʿ ṭōb = hō*lïkīm = tamīm
13aV YHWH ṣȧbaʾōt
a ʾašrē ʾadam bō*ṭiḥ b-a = k
[ ein Kapitel zurück ][ Ps ][ ein Kapitel vor ]